IES ESCULTOR EN FRANCESC BADIA. PROGRAMA ERASMUS+

MOBILITATS PROJECTE “WAY TO EUROPE” (2002-2022)

El nostre projecte Erasmus+ KA1 «Way to Europe» per a la formació del professorat ha estat seleccionat pel Servei Espanyol d’Internacionalització per a l’Educació (SEPIE), que permetrà al nostre professorat realitzar cursos de formació i «job shadowings» (treball d’observació a l’aula) en diferents centres i països europeus amb la finalitat de millorar la seua formació docent i conéixer diferents metodologies didàctiques.

Els objectius establerts en el projecte “Way to Europe” que es pretenen aconseguir a través de la realització de les mobilitats oferides són els següents:

Objectius específics:

  1. Desenvolupar la competència comunicativa del professorat.
  2. Introduir i consolidar l’ús de les TIC a l’aula.
  3. Introduir noves metodologies i sistemes educatius.

Objectius transversals:

  • Internacionalització del centre.
  • Millorar la qualitat educativa.

El projecte Erasmus+ KA1 «Way to Europe» per a la formació del professorat s’ha beneficiat d’11 mobilitats que es realitzaran durant el període 2020-2022:

  • 7 cursos de formació.
  • 4 períodes d’observació (job shadowings).