Formació professional bàsica

ENSENYAMENTS

A l'IES Camp de Túria, l'FPB s'imparteix amb el PROJECTE D'INNOVACIÓ EDUCATIVA:

Fotomuntatge Diversitat

Els ensenyaments de Formació Professional Bàsica formen part dels ensenyaments de Formació Professional del sistema educatiu i han de respondre a un perfil professional.

El perfil professional inclourà almenys unitats de competència d'una qualificació professional completa de nivell 1 del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals, establit en l'article 7 de la Llei Orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les Qualificacions i de la Formació Professional.

Els mòduls professionals dels ensenyaments de Formació Professional Bàsica estaran constituïts per àrees de coneixement teoricopràctiques l'objecte de les quals és l'adquisició de les competències professionals, personals i socials i de les competències de l'aprenentatge permanent al llarg de la vida.

Més informació a la web de la Conselleria d'Educació - FPB.

TÍTOL PROFESSIONAL BÀSIC EN INFORMÀTICA D'OFICINA

Duració: 2.000 hores.

Famílies Professionals: Informàtica i Comunicacions i Administració i Gestió.

La competència general d'aquest títol consisteix a realitzar operacions auxiliars de muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics, perifèrics i xarxes de comunicació de dades, i de tractament, reproducció i arxiu de documents, operant amb la qualitat indicada i actuant en condicions de seguretat i de protecció ambiental amb responsabilitat i iniciativa personal i comunicant-se de manera oral i escrita en llengua castellana i en el seu cas en la llengua cooficial pròpia així com en alguna llengua estrangera.

COM S'ACCEDIX

Podran accedir a estes ensenyances els alumnes i les alumnes que complisquen simultàniament els requisits següents:

Tindre complits quinze anys, o complir-los durant l'any natural en curs, i no superar els dèsset anys d'edat en el moment de l'accés ni durant l'any natural en curs.

Haver cursat el primer cicle d'Educació Secundària Obligatòria o, excepcionalment, haver cursat el segon curs d'Educació Secundària Obligatòria.

Haver sigut proposat per l'equip docent a les mares, pares o tutors legals per a la incorporació a un cicle de Formació Professional bàsica.

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ

Este títol professional bàsic permet l'accés a tots els cicles formatius de grau mitjà.

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ AMB PREFERÈNCIA PER A L'ADMISSIÓ EN CAS DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA

Este títol tindrà preferència per a l'admissió a tots els títols de grau mitjà dels famílies professionals de: Informàtica i comunicacions. Administració i Gestió. Comerç i Màrqueting.

QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Ajudant de muntador/a de sistemes microinformàtics. Ajudant de manteniment de sistemes informàtics. Ajudant d'instal·lador/a de sistemes informàtics. Ajudant d'instal·lador/a de sistemes per a transmissió de dades. Auxiliar d'oficina. Auxiliar de serveis generals. Enregistrador/a y verificador/a de dades. Auxiliar de digitalització. Operador/a documental.