Formació Professional Bàsica

Fotomuntatge Diversitat

A l’IES Camp de Túria, l’FPB s’imparteix amb el projecte d’innovació educativa:

Els ensenyaments de Formació Professional Bàsica formen part dels ensenyaments de Formació Professional del sistema educatiu i han de respondre a un perfil professional.

El perfil professional inclourà almenys unitats de competència d’una qualificació professional completa de nivell 1 del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals, establit en l’article 7 de la Llei Orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les Qualificacions i de la Formació Professional.

Els mòduls professionals dels ensenyaments de Formació Professional Bàsica estaran constituïts per àrees de coneixement teoricopràctiques l’objecte de les quals és l’adquisició de les competències professionals, personals i socials i de les competències de l’aprenentatge permanent al llarg de la vida.

Més informació a la web de la Conselleria d’Educació – FPB.

TÍTOL PROFESSIONAL BÀSIC EN INFORMÀTICA D’OFICINA

Duració: 2.000 hores.

Famílies Professionals: Informàtica i Comunicacions i Administració i Gestió.

La competència general d’aquest títol consisteix a realitzar operacions auxiliars de muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics, perifèrics i xarxes de comunicació de dades, i de tractament, reproducció i arxiu de documents, operant amb la qualitat indicada i actuant en condicions de seguretat i de protecció ambiental amb responsabilitat i iniciativa personal i comunicant-se de manera oral i escrita en llengua castellana i en el seu cas en la llengua cooficial pròpia així com en alguna llengua estrangera.

COM S’ACCEDIX

Podran accedir a estes ensenyances els alumnes i les alumnes que complisquen simultàniament els requisits següents:

 • Tindre complits quinze anys, o complir-los durant l’any natural en curs, i no superar els dèsset anys d’edat en el moment de l’accés ni durant l’any natural en curs.
 • Haver cursat el primer cicle d’Educació Secundària Obligatòria o, excepcionalment, haver cursat el segon curs d’Educació Secundària Obligatòria.
 • Haver sigut proposat per l’equip docent a les mares, pares o tutors legals per a la incorporació a un cicle de Formació Professional bàsica.

TITULACIÓ QUE S’OBTÉ

Este títol professional bàsic permet l’accés a tots els cicles formatius de grau mitjà.

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ AMB PREFERÈNCIA PER A L’ADMISSIÓ EN CAS DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA

Este títol tindrà preferència per a l’admissió a tots els títols de grau mitjà dels famílies professionals de: Informàtica i comunicacions. Administració i Gestió. Comerç i Màrqueting.

QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

 • Ajudant de muntador/a de sistemes microinformàtics.
 • Ajudant de manteniment de sistemes informàtics.
 • Ajudant d’instal·lador/a de sistemes informàtics.
 • Ajudant d’instal·lador/a de sistemes per a transmissió de dades.
 • Auxiliar d’oficina.
 • Auxiliar de serveis generals.
 • Enregistrador/a y verificador/a de dades.
 • Auxiliar de digitalització.
 • Operador/a documental.