Prioritats Admissió

Reserva i Prioritats d'Admissió

Reserva de places

 1. Es reservarà en primer lloc un 5 % del total de les places escolars oferides per a les persones amb discapacitat.
  En el procediment d’admissió per mitjà de la reserva de discapacitat, l’alumnat haurà de sol·licitar un informe del departament d’orientació del centre sol·licitat en primera opció en què, vist l’informe del titular de la direcció de la família professional del cicle corresponent sobre les capacitats i habilitats requerides per a poder adquirir els objectius finals de capacitació professional, se li informe sobre els resultats d’aprenentatge relacionats amb les competències professionals del títol que, en atenció a la seua discapacitat, podrà aconseguir.
 2. En segon lloc es reservarà un 5 % de les places escolars oferides per als esportistes que acrediten la condició d’esportista d’elit de nivell A i de nivell B de la Comunitat Valenciana, considerats en el Decret 13/2006, de 20 de gener, del Consell de la Generalitat, sobre els esportistes d’elit de la Comunitat Valenciana i d’alt nivell o d’alt rendiment.

Criteris de prioritat

Quota ACCÉS DIRECTE Batxillerat:

Les sol·licituds es prioritzaran en funció de la nota de l’expedient acadèmic.

1. Modalitat de Batxillerat vinculada: Batxillerat Humanitats i Ciències Socials, COU C, D.

1.1. Titulats en convocatòria ordinària o cursos anteriors

1.2. Titulats en convocatòria extraordinària

2. Resta de Modalitats de Batxillerat.

2.1. Titulats en convocatòria ordinària o cursos anteriors

2.2. Titulats en convocatòria extraordinària

Quota ACCÉS DIRECTE Títol de Tècnic:

1. Títol de Tècnic de la Família Professional d’Hostaleria i Turisme.

1.1. Titulats en convocatòria ordinària o cursos anteriors

1.2. Titulats en convocatòria extraordinària

2. Títol de Tècnic d’altres Famílies Professionals.

2.1. Titulats en convocatòria ordinària o cursos anteriors

2.2. Titulats en convocatòria extraordinària

Quota PROVA d’ACCÉS i ALTRES VIES:

Les sol·licituds es prioritzaran en funció de la nota de la prova o de l’expedient acadèmic.

A tenir en compte:

 • Prova d’Accés CFGS: Només seran admeses el tipus de prova que done accés als nostre Cicles Formatius.
 • Prova d’Accés a la Universitat per a majors de 25 anys: Les proves vinculades a titulacions de la branca de coneixement de Ciències Socials, s’ordenaran per nota de la prova. Les proves adscrites a altres branques de coneixement podran participar en el procés, però se li assignarà la qualificació de 5.

Prioritat Elecció Horari Matí / Vesprada

En el CFGS de Guia, Informació i Assistències Turístiques hi ha un grup en horari de mati i un altre en horari de vesprada.

L’assignació a un o altre horari s’efectuarà segons l’ordre prioritari següent (s'ha d’acreditar la condició de prioritat en el moment de la matrícula):

 1. Treballadors ocupats.
 2. Alumnat amb discapacitat o amb familiars de primer grau amb discapacitat igual o superior al 33 %.
 3. Esportistes d’alt rendiment o d’elit A i B de la Comunitat Valenciana.
 4. Alumnat matriculat en un altre cicle formatiu o en altres ensenyaments reglats.
 5. Ordre d’admissió

Prioritat Semipresencial

 1. Sol·licitants que estiguen cursant en el curs acadèmic actual a l’IES Benlliure en règim semipresencial, algun o alguns mòduls del mateix cicle a què es desitja accedir ordenats pel nombre d’hores superades en aquest curs.
 2. Sol·licituds que reunisquen els requisits d’accés, ordenades pels criteris següents:
  • Residents a la Comunitat Valenciana, la qual cosa s’acreditarà per mitjà d’algun dels documents següents: DNI o permís de residència, o certificat d’empadronament.
  • Les persones sol·licitants residents a la Comunitat Valenciana s’ordenaran segons els criteris de prioritat generals.
  • Dins de cada quota, en cas d’empat, tindran prioritat els sol·licitants que acrediten la condició de treballador, ocupat o desocupat o bé acreditar alguna unitat de competència del títol a què pertany el mòdul professional sol·licitat.
  • Una vegada adjudicades les places als residents, les vacants es destinaran als no residents a la Comunitat Valenciana, que s’ordenaran segons els criteris de prioritat generals.