Accés i Quotes

Accés i Quotes

Tota la informació ací indicada és d'aplicació als CF de Formació Professional de la Família d'Hostaleria i Turisme oferits a l'IES Benlliure

Accés als Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS)

Per a accedir als CFGS de Formació Professional es requereix estar en possessió del títol de Batxiller o del títol de Tècnic de Formació Professional.

1. Accés directe de titulats de Batxiller o titulació equivalent següent (quota 60%)

 • Títol de Batxiller.
 • Títol de Batxiller, LOGSE.
 • Haver superat el segon curs d'una modalitat de Batxillerat Experimental.
 • Curs d'Orientació Universitària (COU)
 • Certificació acreditativa d'haver superat el curs Preuniversitari establit en la Llei de 26 de febrer de 1953.
 • Títol oficial de Maestro o Mestra d'Ensenyament Primari.
 • És vàlida la titulació de Batxiller expedit després de cursar l'antic BUP, per l'Ordre EFP/1210/2021, de 2 de novembre, per la que s'estableix l'equivalència, als efectes d'accés a ensenyances de formació professional, de determinats estudis i títols anteriors a l'actual sistema educatiu.

2. Accés directe amb títol de Tècnic de Formació Professional (quota 20%)

 • Títol de Tècnic de Formació Professional
 • Títol de Tècnic Especialista FP II
 • S'inclou el títol de Tècnic d'Arts Plàstiques i Disseny (art. 53.1 de la LOE, modificada per la LOMLOE)
 • NO és vàlid el títol de Tècnic Auxiliar FP I de la Llei 14/1970, de 4 d'agost, conforme a la disposició addicional trenta-unena de la LOE.

3. Accés mitjançant prova d'accés i altres vies d'accés (quota 20%)

 • Resta de titulacions considerades com a requisit d'accés (art. 5.2 de l'Ordre 18/2016), entre elles, titulacions universitàries i títol de Tècnic Especialista FP II.

Podran accedir als CFGS els sol·licitants que:

 • Han aprovat en qualsevol convocatòria la prova d’accés als cicles formatius de grau superior de l’opció que dona accés al cicle formatiu per al qual se sol·licita l’admissió.
 • Els qui hagueren superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys a titulacions de la branca de coneixements de Ciències Socials.
 • Els qui hagueren superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys a titulacions d’altres branques de coneixement, però en aquest cas amb l’assignació d’una nota de 5.

Quotes de Places

En el cas de l’accés a cicles formatius de grau superior:

 1. Una quota del 60 % de les places per a l’accés directe de titulats de batxiller i titulació equivalent.
 2. Una quota del 20 % de les places per a l’accés directe de titulats de tècnic de formació professional.
 3. Una quota del 20 % de les places per a l’accés per mitjà de prova d’accés i altres vies d’accés.

En el procediment d’admissió les vacants corresponents a cada reserva i quota s’oferiran als sol·licitants ordenats per la nota mitjana del seu expedient acadèmic o prova.