Circumstància específica per al procediment d’admissió per al curs 2024-2025

El consell escolar de l’IES Ausiàs March ha determinat les següents circumstàncies per a atorgar un punt a l’alumnat que participa en el procés d’admissió:

  • Condició d’antiga alumna o alumne de la persona que demana plaça, d’algun del seus pares, mares, tutors o tutores legals, o d’algun dels germans, germanes o altres xiquets, xiquetes o adolescents integrants de la família d’acolliment o guardadora amb finalitats d’adopció.
  • Condició d’esportista d’elit, d’alt nivell o d’alt rendiment, així com el personal tècnic, entrenador, arbitral i jutge d’elit de la Comunitat Valenciana.
  • Que els pares, mares, tutors o tutores legals de l’alumne o alumna que demana la plaça realitzen una activitat laboral o professional remunerada.
  • Simultaneïtat amb ensenyaments professionals de música o de dansa.

Podeu trobar les circumstàncies específiques determinades per la resta de centres en la pàgina web https://ceice.gva.es/va/web/admision-alumnado/circunstancia-especifica

Taula de ponderacions per a la preinscripció 2024-2025

A la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació es troba publicat el document amb la taula de ponderacions per a la preinscripció a la universitat en 2024. Aquesta informació és important tant per a l’alumnat que participa en el procés d’admissió per a sol·licitar plaça en batxillerat com per a l’alumnat que durant el curs 2023-2024 està cursant primer de batxillerat.

La principal novetat d’aquest any és que s’inclouen les ponderacions de les assignatures específiques de la modalitat de batxillerat general, implantat en el curs 2023-2024.

Podeu trobar més informació en https://ceice.gva.es/va/web/universidad/informacion-pau

Consulta ací la taula de ponderacions de 2024

Procediment d’admissió 2024-2025: calendari i instruccions

Ja està publicada la resolució per la qual s’establix el calendari i es dicten instruccions respecte al procediment d’admissió de l’alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que impartixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, i en els centres d’Educació Especial, per al curs 2024-2025. Es pot consultar en la pàgina de Normativa.

Inscripció a les proves d’accés a Cicles Formatius 2024-2025

S’han convocat les proves d’accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà i Grau Superior. Les sol.licituds i la resta de documentació es presentarà al centre examinador triat.

PROVES: 20 i 21 de maig de 2024. Podreu trobar més informació en aquest enllaç.

La prova d’accés als CF de Grau Mitjà és per a l’alumnat que almenys complisca 17 anys durant 2024 i que no vaja a obtenir el graduat en ESO. Si gradua en ESO, no podrà fer ús de la nota de la prova per accedir als estudis de FP.

La prova d’accés als CF de Grau Superior és per a l’alumnat que almenys complisca 19 anys durant 2024 i que no vaja a obtenir el títol de batxillerat. Si obté el títol de batxillerat, no podrà fer ús de la nota de la prova per accedir als estudis de FP.