La Formació Professional a l’IES Ausiàs March de Gandia

Des de ja fa uns quants cursos, a l’IES Ausiàs March de Gandia venint formant una promoció d’alumnat dins del perfil professional Tècnic Bàsic de Servicis Administratius.

Tot i ser un projecte humil, de Formació Professional Bàsica, estem orgullosos de poder dir que hem reconduït la vida acadèmica, i volem pensar que també la professional, de vora un centenar de xiques i xics que s’han obert a continuar estudiant allò que veritablement els ha interessat i, fins i tot, aquells primers que començaren, ja estan al mon del treball.

I ahí és on volem aplegar.

La Formació Professional, i en concret la nostra FP Bàsica, necessita de la interacció amb la societat que l’envolta. Com? Impulsant l’acció formativa com empresa col·laboradora en la Formació en Centres de Treball (FCT).

 

FPB Servicis Administratius

QUÈ ÉS LA FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA?

Els ensenyaments de Formació Professional Bàsica formen part dels ensenyaments de Formació Professional del sistema educatiu i corresponen al seu nivell 1 o inicial. Responen a un perfil professional, és a dir, s’aprén una determinada professió.

El  perfil professional està format per unitats de competència d’una qualificació professional. Dit d’altra manera, què hem de saber fer en acabar els estudis i les pràctiques adients en un centre real de formació: una empresa.

Per últim, les unitats de competència recullen els mòduls professionals d’ensenyament o àrees de coneixement teòriques, –que desenvoluparem al centre educatiu– i les pràctiques, –que es realitzen en una empresa col·laboradora– que ens van a permetre saber fer, conèixer i dominar allò que volem ser en el futur, la no nostra professió.

Té una durada de dos cursos. El primer, al centre educatiu. El segon, durant els dos primers trimestres, també es du a terme a l’institut. A partir del 3r trimestre es realitzen pràctiques professionals relacionades amb els estudis en una empresa col·laboradora durant 240 hores.(Formació en Centres de Treball)

En acabar amb èxit els dos cursos, s’obté el títol de Tècnic Bàsic en Servicis Administratius.

A més, l’alumne obtindrà el títol de Graduat en Secundària.

A QUINS ESTUDIS DONA ACCÉS?

Aquest títol permet l’accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà de la Famíliad’Administració i Gestió –Tècnic en Gestió Administrativa- o bé de la Família Professional de Comerç i Màrketing –Tècnic en Activitats comercials-.

Els centres educatius han de reservar un 20% de les seues places del CF de Grau Mitjà per incorporar alumnat procedent de la FP Bàsica. De tota manera, és convenient traure la nota més alta possible per tindre més possibilitats d’accés per esta via.

CURRÍCULUM

Els mòduls professionals tenen com a finalitat l’adquisició de competències professionals, personals i socials. Els podem classificar en estos tipus:

 • Mòduls professionals associats a unitats de competència pròpies del sector de l’administració i serveis d’una empresa.
 • Mòduls de Comunicació i Societat, lligats a les matèries de valencià, castellà, geografia-història i anglés. Un mòdul, o assignatura, en primer i altre en segon curs.
 • Mòduls de Ciències Aplicades, que tracta les matemàtiques i les ciències experimentals. Igualment, un en primer curs o altre en segon.
 • Mòdul de Formació en Centres de Treball, on es realitzaran pràctiques en una empresa col·laboradora durant un període aproximat de sis setmanes. En principi, al llarg del tercer trimestre del segon curs.

REQUISITS per a cursar FP Bàsica:

 • Haver cursat 2n d’ESO.
 • Haver estat proposat per l’equip educatiu mitjançant el informe individualitzat que ha d’emetre el tutor/a.
 • No tindre més de 17 anys i no complir-ne 18 en l’any en curs. L’orde de preferència assigna en primer lloc a l’alumnat de 16 anys, després als de 17 i, per últim, si hi ha places al centre desitjat, a l’alumnat de 15 anys.

PREINSCRIPCIÓ I CALENDARI

De forma telemàtica des del lloc web de la Consellería d’Educació a finals del mes de maig. En tot cas, s’informarà des del centre, en el moment adequat.

Tota l’informació, polsant ací:   Accés FPB Servicis Administratius GVA

 

Formació en Centres de Treball (FCT)

QUÈ ÉS LA FCT?

Un període de formació pràctica realitzat per part de l’alumnat de segon curs del cicle formatiu bàsic de Servicis Administratius que es desenvolupa en un centre de treball, per mitjà d’un conveni de col·laboració entre el centre educatiu i una entitat col·laboradora.

Durant este període l’alumnat podrà implicar-se en les activitats i funcions pròpies dels distints llocs de treball del perfil professional i conèixer, de primera mà, l’organització dels processos productius o de serveis i les relacions laborals, sempre tenint present que l’alumnat que cursa aquest mòdul continua matriculat al centre educatiu.

QUANT DE TEMPS DURA LA FCT?

La duració d’este període de formació pràctica, en el cas de la FP Bàsica, és de 240 hores que es realitzen durant el tercer trimestre del curs escolar (abril-juny) o bé durant el primer trimestre del curs següent (octubre-desembre).

La duració diària de la jornada en el centre de treball ha de ser igual o aproximada a l’horari laboral de l’empresa, i dins de l’horari habitual, entre les 7h i les 22h.

QUÈ HA DE FER L’ALUMNAT?

L’alumnat realitzarà tasques pròpies d’un professional d’esta especialitat, les quals estan incloses en el programa formatiu que facilitem a l’empresa i que s’acorda prèviament. En el cas del CF bàsic de Servicis Administratius, s’inclouen, entre d’altres:

 1. Utilització de mitjans informàtics per a la introducció de dades i la gestió de documents en el centre de treball.
 2. Tramitació de la correspondència i comunicacions telefòniques.
 3. Labors bàsiques d’administració i gestió d’oficina.
 4. Atenció i informació a clients, personalment i per mitjans telemàtics.
 5. Actuació responsable en el lloc de treball i integració personal en l’empresa.

QUÈ HA DE FER EL CENTRE DE TREBALL: SEGUIMENT DE LA FORMACIÓ

L’alumnat tindrà assignat un Tutor del Centre Educatiu i un Instructor al Centre de Treball, que definiran prèviament el programa formatiu, coordinaran el seu desenvolupament, fixaran les visites del tutor i avaluaran la realització del mateix.

ASSEGURANÇA DE L’ALUMNAT

Tot l’alumnat d’FCT està cobert per una assegurança de responsabilitat civil i accidents.

 • La Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana té concertada una pòlissa de Col·lectiu d’Accidents per a cobrir possibles contingències que patisca l’alumnat que realitze les pràctiques, així com una pòlissa de Responsabilitat Civil per a cobrir les possibles contingències que puga causar l’alumnat.
 • L’atenció sanitària està coberta per l’Assegurança Escolar, la Seguretat Social o l’asseguradora privada de què l’alumnat siga beneficiari. Mai no haurà de ser tractat en la Mútua d’Accidents de Treball de l’empresa, ja que la seua relacióno és laboral.

QUÈ FER PER COL·LABORAR

Si la seua empresa està disposada a implicar-se amb el nostre centre acollint alumnat en pràctiques, pot omplir el formulari que es presenta a continuació o bé contactar amb nosaltres mitjançant el correu electrònic 46004206@gva.es.

 

EMPRESES COL·LABORADORES EN LA FCT

Més informació sobre la Formació en Centres de Treball