Protecció de Dades

Registre d’Activitats de Tractament

En compliment del que preveu el RGPD (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades), i la LOPDiGDD (Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals), les activitats de tractament de dades personals que es duen a terme en aquest centre, son les següents:

 • Activitats i jornades
 • Alumnat
 • Arxiu fotogràfic i audiovisual
 • Autoritzacions
 • Comunicació institucional i promoció del centre
 • Escrits de sol·licitud, esmena i al·legacions, i declaracions responsables
 • Expedients disciplinaris
 • Gestió econòmica i pressupostària i pagaments a tercers
 • Intervenció en gestió d’ajudes, beques i subvencions
 • Pràctiques formatives d’alumnat d’FP
 • Pràctiques formatives universitàries
 • Prevenció de la violència i millora de la convivència
 • Professorat
 • Protocol COVID-19 per als centres educatius públics GVA i gestió de la vacunació del personal dels centres
 • Proves i acreditacions
 • Queixes, suggeriments i agraïments
 • Reclamacions
 • Trasllats d’expedient

El detall de cadascuna de les activitats de tractament mencionades abans es pot consultar en aquest enllaç.

Pot obtindre més informació en matèria de protecció de dades accedint a la web www.ceice.gva.es, àrea Educació i Formació Professional, apartat «Protecció de dades en els centres educatius públics GVA», o mitjançant el següent enllaç.