ESO (LOMCE)

S’imparteix des dels 12, una vegada finalitzada l’educació primària, fins als 16 anys. L’escolarització és obligatòria i es desenvolupa en els Instituts d’Ensenyament Secundari.

L’ESO s’estructura en quatre cursos, dividits en dos cicles.

L’IES Guillem d’Alcalà compta amb els grups de PMAR de 3r i PR4.

Organització de les assignatures i el nombre d’hores de cadascuna d’elles que s’imparteixen en aquest nivell educatiu.

1r ESO (LOMCE)

MATÈRIA TRONCAL OBLIGATÒRIAHORES SETMANALS
BIOLOGIA I GEOLOGIA3
GEOGRAFIA I HISTÒRIA3
CASTELLÀ: LLENGUA I LITERATURA3
MATEMÀTIQUES4
INGLÉS (LLENGUA ESTRANGERA)4
MATÈRIA ESPECÍFICA OBLIGATÒRIAHORES SETMANALS
EDUCACIÓ FÍSICA2
MÚSICA2
TECNOLOGIA2
MATÈRIA LLIURE CONFIGURACIÓ AUTONÒMICA OBLIGATÒRIAHORES SETMANALS
VALENCIÀ: LLENGUA I LITERATURA3
TUTORIA1
MATÈRIA ESPECÍFICA (TRIAR UNA)HORES SETMANALS
RELIGIÓ1
VALORES ÈTICS1
MATÈRIA LLIURE CONFIGURACIÓ AUTONÒMICA D’OPCIÓ
(TRIAR UNA)
HORES SETMANALS
CULTURA CLÀSSICA2
EDUCACIÓ PLÀSTICA, VISUAL I AUDIOVISUAL2
INFORMÀTICA2
INICIACIÓ A l’ACTIVITAT EMPRENEDORA I EMPRESARIAL2
SEGONA LLENGUA ESTRANGERA: FRANCÉS2
TALLER DE REFORÇ2
TALLER D’APROFUNDIMENT2
PROJECTE INTERDISCIPLINARI2
TOTAL: 30 h

Les matèries s’oferiran sempre que hi haja disponibilitat horària del professorat.

INFORMACIÓ OPTATIVES : 1 ESO

2n ESO (LOMCE)

MATÈRIA TRONCAL OBLIGATÒRIAHORES SETMANALS
FÍSICA I QUÍMICA2
GEOGRAFIA I HISTÒRIA3
CASTELLÀ: LLENGUA I LITERATURA3
MATEMÀTIQUES3
INGLÉS (LLENGUA ESTRANGERA)4
MATÈRIA ESPECÍFICA OBLIGATÒRIAHORES SETMANALS
EDUCACIÓ FÍSICA2
MÚSICA2
TECNOLOGIA2
EDUCACIÓ PLÀSTICA, VISUAL I AUDIOVISUAL2
MATÈRIA LLIURE CONFIGURACIÓ AUTONÒMICA OBLIGATÒRIAHORES SETMANALS
VALENCIÀ: LLENGUA I LITERATURA3
TUTORIA1
MATÈRIA ESPECÍFICA (TRIAR UNA)HORES SETMANALS
RELIGIÓ1
VALORES ÈTICS1
MATÈRIA LLIURE CONFIGURACIÓ AUTONÒMICA D’OPCIÓ
(TRIAR UNA)
HORES SETMANALS
CULTURA CLÀSSICA2
INFORMÀTICA2
INICIACIÓ A l’ACTIVITAT EMPRENEDORA I EMPRESARIAL2
SEGONA LLENGUA ESTRANGERA: FRANCÉS2
TALLER DE REFORÇ2
TALLER D’APROFUNDIMENT2
PROJECTE INTERDISCIPLINARI2
TOTAL: 30 h

Les matèries s’oferiran sempre que hi haja disponibilitat horària del professorat.

INFORMACIÓ OPTATIVES :  2 ESO

3r ESO (LOMCE)

MATÈRIA TRONCAL OBLIGATÒRIAHORES SETMANALS
BILOGIA I GEOLOGIA2
FÍSICA I QUÍMICA2
GEOGRAFIA I HISTÒRIA3
CASTELLÀ: LLENGUA I LITERATURA3
INGLÉS (LLENGUA ESTRANGERA)3
MATÈRIA ESPECÍFICA OBLIGATÒRIAHORES SETMANALS
EDUCACIÓ FÍSICA2
TECNOLOGIA2
EDUCACIÓ PLÀSTICA, VISUAL I AUDIOVISUAL2
MATÈRIA LLIURE CONFIGURACIÓ AUTONÒMICA OBLIGATÒRIAHORES SETMANALS
VALENCIÀ: LLENGUA I LITERATURA3
TUTORIA1
MATÈRIA TRONCAL D’OPCIÓ (TRIAR UNA)HORES SETMANALS
MATEMÀTIQUES ORIENTADES ENSENYAMENTS ACADÈMICS4
MATEMÀTIQUES ORIENTADES ENSENYAMENTS APLICATS4
MATÈRIA ESPECÍFICA (TRIAR UNA)HORES SETMANALS
RELIGIÓ1
VALORES ÈTICS1
MATÈRIA ESPECÍFICA D’OPCIÓ (TRIAR UNA)HORES SETMANALS
CULTURA CLÀSSICA2
TECNOLOGIA2
INICIACIÓ A l’ACTIVITAT EMPRENEDORA I EMPRESARIAL2
SEGONA LLENGUA ESTRANGERA: FRANCÉS2
MATÈRIA LLIURE CONFIGURACIÓ AUTONÒMICA D’OPCIÓ
(TRIAR UNA)
HORES SETMANALS
COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL 1a LLENGUA ESTRANGERA: ANGLÈS2
CULTURA CLÀSSICA2
INFORMÀTICA2
INICIACIÓ A l’ACTIVITAT EMPRENEDORA I EMPRESARIAL2
TECNOLOGIA2
SEGONA LLENGUA ESTRANGERA: FRANCÉS2
TALLER DE REFORÇ2
TALLER D’APROFUNDIMENT2
PROJECTE INTERDISCIPLINARI2
TOTAL: 32 h

Les matèries s’oferiran sempre que hi haja disponibilitat horària del professorat.

INFORMACIÓ OPTATIVES :  3 ESO

3r ESO PMAR (LOMCE)

GRUP ESPECÍFICHORES SETMANALS
ÀMBIT DE CARÀCTER LINGÜÍSTIC I SOCIAL9
ÀMBIT DE CARÀCTER CIENTÍFIC I MATEMÀTIC8
ÀMBIT DE LLENGÜES ESTRANGERES2
TUTORIA1
GRUP ORDINARIHORES SETMANALS
MÚSICA2
TECNOLOGIA2
EDUCACIÓ FÍSICA2
EDUCACIÓ PLÀSTICA, VISUAL I AUDIOVISUAL2
RELIGIÓ/ VALORES ÈTICS1
INFORMÀTICA/ QUALSEVOL DE LES MATÈRIES ESPECÍFIQUES, EXCEPTE LES JA CURSADES
OBLIGATÒRIAMENT
2
TUTORIA1
TOTAL: 32 h

INFORMACIÓ OPTATIVES :  3 ESO

4t ESO (LOMCE)

ITINERARI DIRIGIT A…

BAT CIÈNCIES

MATÈRIA TRONCAL OBLIGATÒRIA H/SETM
GEOGRAFIA I HISTÒRIA 3
CASTELLÀ: LLENGUA I LITERATURA 3
INGLÉS (LLENGUA ESTRANGERA) 3
MATEMÀTIQUES ACADÈMIQUES 4
MATÈRIA ESPECÍFICA OBLIGATÒRIA H/SETM
EDUCACIÓ FÍSICA 2
MATÈRIA LLIURE CONFIGURACIÓ AUTONÒMICA OBLIGATÒRIA H/SETM
VALENCIÀ: LLENGUA I LITERATURA 3
TUTORIA1
MATÈRIA TRONCAL D’OPCIÓ OBLIGATÒRIES H/SETM
BIOLOGIA I GEOLOGIA 3
FÍSICA I QUÍMICA3
MATÈRIA ESPECÍFICA (TRIAR UNA) H/SETM
RELIGIÓ1
VALORS ÈTICS1
MATÈRIA ESPECÍFICA OPCIONAL
BLOC A
H/SETM
CULTURA CLÀSSICA 3
CULTURA CIENTÍFICA 3
EDUCACIÓ PLÀSTICA, VISUAL I AUDIOVISUAL 3
FILOSOFIA3
MÚSICA3
SEGONA LLENGUA ESTRANGERA: FRANCÉS 3
TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ 3
ARTS ESCÈNIQUES I DANSA3
MATÈRIES DEL BLOC DE MATÈRIES TRONCALS NO CURSADES ANTERIORMENT 3
MATÈRIA LLIURE CONFIGURACIÓ AUTONÒMICA D’OPCIÓ
BLOC B
H/SETM
COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL 1a LLENGUA ESTRANGERA: INGLÉS 3
TALLER DE REFORÇ3
TALLER D’APROFUNDIMENT3
PROJECTE INTERDISCIPLINARI 3
TOTAL: 32 h

BAT Hum. i CCSS

MATÈRIA TRONCAL OBLIGATÒRIA H/SETM
GEOGRAFIA I HISTÒRIA 3
CASTELLÀ: LLENGUA I LITERATURA 3
INGLÉS (LLENGUA ESTRANGERA) 3
MATEMÀTIQUES ACADÈMIQUES 4
MATÈRIA ESPECÍFICA OBLIGATÒRIA H/SETM
EDUCACIÓ FÍSICA 2
MATÈRIA LLIURE CONFIGURACIÓ AUTONÒMICA OBLIGATÒRIA H/SETM
VALENCIÀ: LLENGUA I LITERATURA 3
TUTORIA 1
MATÈRIA TRONCAL D’OPCIÓ OBLIGATÒRIES H/SETM
ECONOMIA3
LLATÍ3
MATÈRIA ESPECÍFICA (TRIAR UNA) H/SETM
RELIGIÓ 1
VALORS ÈTICS 1
MATÈRIA ESPECÍFICA OPCIONAL
BLOC A
H/SETM
CULTURA CLÀSSICA 3
CULTURA CIENTÍFICA 3
EDUCACIÓ PLÀSTICA, VISUAL I AUDIOVISUAL 3
FILOSOFIA 3
MÚSICA 3
SEGONA LLENGUA ESTRANGERA: FRANCÉS 3
TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ 3
ARTS ESCÈNIQUES I DANSA 3
MATÈRIES DEL BLOC DE MATÈRIES TRONCALS NO CURSADES ANTERIORMENT 3
MATÈRIA LLIURE CONFIGURACIÓ AUTONÒMICA D’OPCIÓ
BLOC B
H/SETM
COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL 1a LLENGUA ESTRANGERA: INGLÉS 3
TALLER DE REFORÇ 3
TALLER D’APROFUNDIMENT 3
PROJECTE INTERDISCIPLINARI 3
TOTAL: 32 h

ENS. APLICATS

MATÈRIA TRONCAL OBLIGATÒRIA H/SETM
GEOGRAFIA I HISTÒRIA 3
CASTELLÀ: LLENGUA I LITERATURA 3
INGLÉS (LLENGUA ESTRANGERA) 3
MATEMÀTIQUES APLICADES 4
MATÈRIA ESPECÍFICA OBLIGATÒRIA H/SETM
EDUCACIÓ FÍSICA 2
MATÈRIA LLIURE CONFIGURACIÓ AUTONÒMICA OBLIGATÒRIA H/SETM
VALENCIÀ: LLENGUA I LITERATURA 3
TUTORIA 1
MATÈRIA TRONCAL D’OPCIÓ OBLIGATÒRIES H/SETM
TECNOLOGIA3
Triar: CAAP / IAEE3
MATÈRIA ESPECÍFICA (TRIAR UNA) H/SETM
RELIGIÓ 1
VALORS ÈTICS 1
MATÈRIA ESPECÍFICA OPCIONAL
BLOC A
H/SETM
CULTURA CLÀSSICA 3
CULTURA CIENTÍFICA 3
EDUCACIÓ PLÀSTICA, VISUAL I AUDIOVISUAL 3
FILOSOFIA 3
MÚSICA 3
SEGONA LLENGUA ESTRANGERA: FRANCÉS 3
TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ 3
ARTS ESCÈNIQUES I DANSA 3
MATÈRIES DEL BLOC DE MATÈRIES TRONCALS NO CURSADES ANTERIORMENT 3
MATÈRIA LLIURE CONFIGURACIÓ AUTONÒMICA D’OPCIÓ
BLOC B
H/SETM
COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL 1a LLENGUA ESTRANGERA: INGLÉS 3
TALLER DE REFORÇ 3
TALLER D’APROFUNDIMENT 3
PROJECTE INTERDISCIPLINARI 3
TOTAL: 32 h

(TRIAR DUES MATÈRIES ENTRE LES DE ELS BLOCS A I B , ALMENYS UNA HA DE SER DE EL BLOC A ).

Les matèries s’oferiran sempre que hi haja disponibilitat horària del professorat.

INFORMACIÓ OPTATIVES :   4 ESO

4t ESO PR4 (LOMCE)

MATÈRIA TRONCAL OBLIGATÒRIA H/SETM
GEOGRAFIA I HISTÒRIA 3
CASTELLÀ: LLENGUA I LITERATURA 3
INGLÉS (LLENGUA ESTRANGERA) 3
MATEMÀTIQUES APLICADES 4
MATÈRIA ESPECÍFICA OBLIGATÒRIA H/SETM
EDUCACIÓ FÍSICA 2
MATÈRIA LLIURE CONFIGURACIÓ AUTONÒMICA OBLIGATÒRIA H/SETM
VALENCIÀ: LLENGUA I LITERATURA 3
TUTORIA 1
MATÈRIA TRONCAL D’OPCIÓ OBLIGATÒRIES H/SETM
TECNOLOGIA3
CAAP3
MATÈRIA ESPECÍFICA (TRIAR UNA) H/SETM
RELIGIÓ 1
VALORS ÈTICS 1
MATÈRIA ESPECÍFICA OPCIONAL
BLOC A
H/SETM
CULTURA CLÀSSICA 3
CULTURA CIENTÍFICA 3
EDUCACIÓ PLÀSTICA, VISUAL I AUDIOVISUAL 3
FILOSOFIA 3
MÚSICA 3
SEGONA LLENGUA ESTRANGERA: FRANCÉS 3
TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ 3
ARTS ESCÈNIQUES I DANSA 3
MATÈRIES DEL BLOC DE MATÈRIES TRONCALS NO CURSADES ANTERIORMENT 3
MATÈRIA LLIURE CONFIGURACIÓ AUTONÒMICA D’OPCIÓ
BLOC B
H/SETM
COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL 1a LLENGUA ESTRANGERA: INGLÉS 3
TALLER DE REFORÇ 3
TALLER D’APROFUNDIMENT 3
PROJECTE INTERDISCIPLINARI 3
TOTAL: 32 h

INFORMACIÓ OPTATIVES :   4 ESO

Objectius generals de l’etapa (LOMCE)

NORMATIVA DE REFERÈNCIA:DECRET 87/2015, de 5 de juny, del Consell, per el qual estableix el currículum i desplega l’ordenació general de l’Educació Secundaria Obligatòria i del Batxillerat a la Comunitat Valenciana.

Organització de l’Educació Secundaria Obligatòria

Article 15. Objectius i finalitats

1. El desenvolupament i la concreció curricular que elaboren els centres docents com a part del seu projecte educatiu garantirà la consecució dels objectius establits per a l’etapa en l’article 11 del Reial decret 1105/2014.

Reial decret 1105/2014, de 26 de desembre.

Article 11. Objectius de l’Educació Secundaria Obligatòria.

L’Educació Secundaria Obligatòria contribuirà a desenvolupar als alumnes i les alumnes les capacitats que els permeten:

a) Assumir responsablement els seus deures, conéixer i exercir els seus drets el respecte a la resta, practicar la tolerància, la cooperació i la solidaritat entre les persones i grups, exercitar-se en el diàleg afermant els drets humans i la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes, com a valors comuns d’una societat plural i preparar-se per a l’exercici de la ciutadania democràtica.

b) Desenvolupar i consolidar hàbits de disciplina, estudi i treball individual i equip com a condició necessària per a una realització eficaç de les tasques de l’aprenentatge i com a mitjà de desenvolupament personal.

c) Valorar i respectar la diferència de sexes i la igualtat de drets i oportunitats entre ells. Rebutjar la discriminació de les persones per raó de sexe o per qualsevol altra condició o circumstància personal o social. Rebutjar els estereotips que suposen discriminació entre homes i dones, així com qualsevol manifestació de violència contra la dona.

d) Enfortir les seues capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i en les seues relacions amb la resta, així com rebutjar la violència, els prejudicis de qualsevol tipus, els comportaments sexistes i resoldre pacíficament els conflictes.

e) Desenvolupar destreses bàsiques en la utilització de les fonts d’informació per a, amb sentit crític, adquirir nous coneixements. Adquirir una preparació bàsica en el camp de les tecnologies, especialment les de la informació i la comunicació.

f) Concebre el coneixement científic com un saber integrat, que s’estructura en diferents disciplines, així com conéixer i aplicar els mètodes per a identificar els problemes en diversos camps del coneixement i de l’experiència.

g) Desenvolupar l’esperit emprenedor i la confiança en si mateixa, la participació, el sentit crític, la iniciativa personal i la capacitat per a aprendre a aprendre, planificar, prendre decisions i assumir responsabilitats.

h) Comprendre i expressar amb correcció, oralment i per escrit, a la llengua castellana i, si li n’hi haguera, a la llengua cooficial de la Comunitat Autònoma, textos i missatges complexos, i iniciar-se al coneixement, la lectura i l’estudi de la literatura.

i) Comprendre i expressar-se en una o més llengües estrangeres de manera apropiada.

j) Conéixer, valorar i respectar els aspectes bàsics de la cultura i la història pròpies i de la resta, així com ho patrimoni artístic i cultural.

k) Conéixer i acceptar el funcionament del propi cos i això dels altres, respectar les diferències, afermar els hàbits de higiene i salut corporals i incorporar l’educació física i la pràctica de l’esport per a afavorir el desenvolupament personal i social. Conéixer i valorar la dimensió humana de la sexualitat en tota la seua diversitat. Valorar críticament els hàbits socials relacionats amb la salut, el consum, la atenció dels éssers vius i el medi ambient, contribuint a la seua conservació i millora.

l) Apreciar la creació artística i comprendre el llenguatge de les diferents manifestacions artístiques, utilitzant diversos mitjans d’expressió i representació.

2. Així mateix, aquesta concreció del currículum s’orientarà a la consecució de les finalitats següents:

a) Adquirir els elements bàsics de la cultura, especialment en els seus aspectes humanístic, artístic, científic i tecnològic.

b) Adaptar el currículum i els seus elements a les necessitats de cada alumne i alumna, de manera que es proporcione una atenció personalitzada i un desenvolupament personal i integral de tot l’alumnat, respectant els principis d’educació comuna i d’atenció a la diversitat de l’alumnat propis de l’etapa.

c) Orientar l’alumnat i els seus representants legals, si és menor d’edat, sobre el progrés acadèmic i la proposta d’itineraris educatius més adequats per a cada alumne o alumna.

d) Preparar l’alumnat per a la seua incorporació a estudis posteriors i per a la seua inserció laboral.

e) Desenvolupar bones pràctiques que afavorisquen un bon clima de treball i la resolució pacífica de conflictes, així com les actituds responsables i de respecte pels altres.

f) Desenvolupar una escala de valors que incloga el respecte, la tolerància, la cultura de l’esforç, la superació personal i la responsabilitat en la presa de decisions per part de l’alumnat, la igualtat, la solidaritat, la resolució pacífica de conflictes i la prevenció de la violència de gènere.

g) Consolidar en l’alumnat hàbits d’estudi i de treball.

h) Formar l’alumnat per a l’exercici dels seus drets i obligacions en la vida com a ciutadans.

i) Desenvolupar metodologies didàctiques innovadores que incloguen l’aprenentatge cooperatiu, els projectes interdisciplinaris, ho use de les tecnologies de la informació i la comunicació, així com la pràctica de l’educació inclusiva a l’aula.

j) Basar la pràctica docent en la formació permanent del professorat, en la innovació educativa i en l’avaluació de la pròpia pràctica docent.

k) Elaborar materials didàctics orientats a l’ensenyament i l’aprenentatge basats en l’adquisició de competències.

l) Utilitzar el valencià, el castellà i les llengües estrangeres com a llengües vehiculares d’ensenyament, valorant les possibilitats comunicatives de totes aquestes, i garantint l’use normal, la promoció i el coneixement del valencià.

 ENLLAÇOS D’INTERÉS: