DEPARTAMENTS

DECRET 252/2019, de 29 de novembre, del Consell, de regulació de l’organització i el funcionament dels centres públics que imparteixen ensenyaments d’Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Formació Professional.

CAPÍTOL IV
Els departaments didàctics i de família professional

Article 41. Departaments didàctics i de família professional

1. Els departaments didàctics i de família professional són els òrgans de coordinació docent que organitzen i desenvolupen l’ensenyament propi de les matèries, àmbits o mòduls.

5. Els departaments didàctics i de família professional estaran compostos per tot el professorat que impartisca ensenyaments assignats al departament.