Protecció de dades

En compliment del qual preveu el *RGPD (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades), i la *LOPDiGDD (Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals), els tractaments de dades personals que es duen a terme en aquest centre, es recullen en els següents registres d’activitat de tractament (*RAT).

Els *RAT que són aplicables al nostre centre són:

 • Activitats i jornades.
 • Alumnat.
 • *Alumni (antics alumnes).
 • Arxiu fotogràfic i audiovisual.
 • Autoritzacions.
 • Comunicació institucional i promoció del centre.
 • Contractació.
 • Escrits de sol·licitud, esmena i al·legacions i Declaracions responsables.
 • Expedients disciplinaris.
 • Gestió de bretxes de seguretat.
 • Gestió de cita prèvia.
 • Gestió de drets de protecció de dades.
 • Gestió econòmica i pressupostària i pagament a tercers.
 • Intervenció en gestió d’ajudes, beques i subvencions.
 • Pràctiques formatives d’alumnat d’FP.
 • Pràctiques formatives universitàries.
 • Prevenció de la violència i la millora de la convivència.
 • Professorat.
 • Protocol COVID-19 per als Centres Educatius Públics GVA i Gestió de la vacunació del personal de centres.
 • Proves i acreditacions.
 • Queixes, suggeriments i agraïments.
 • Reclamacions.
 • Trasllats d’expedients.

Tots ells accessibles en: http://www.ceice.gva.es/va/web/educacion/proteccio-de-dades-en-centres-educatius-publics-gva

Pot obtindre més informació en matèria de protecció de dades accedint en la web www.ceice.gva.es, àrea Educació i Formació Professional, apartat «Protecció de dades en els centres educatius públics GVA, mitjançant el següent enllaç o URL http://www.ceice.gva.es/va/web/educacion/proteccio-de-dades-en-centres-educatius-publics-gva

AVÍS: CAPTACIÓ D’IMATGES PER MARES, PARES I FAMILIARS

El centre educatiu informa a mares, pares i familiars que conforme a les recomanacions de l’AGÈNCIA ESPANYOLA DE PROTECCIÓ DE DADES:

 • Es poden prendre fotografies i vídeos de les activitats desenvolupades en el centre.
 • Les imatges es realitzaran exclusivament per al seu ús personal i domèstic.
 • Queda prohibida la difusió de les imatges fora de l’àmbit privat, com blogs o xarxes socials (Facebook, Instagram, etc.) 
 • El centre no es fa responsable de la captació i ús de les imatges amb finalitats personals i domèstiques, sent les mares, el pares i els familiars els únics responsables en relació amb aquests.