ORGANITZACIÓ

ORGANIGRAMA

I. Òrgans de govern:

Òrgans unipersonals. Equip directiu:

Format per las persones titulars de:

  • La direcció del centre
  • La vicedirecció del centre
  • La direcció d’estudis
  • La direcció d’estudis de cicles
  • La secretaria
  • La vicesecretaria

Òrgans col·legiats:

II. Òrgans  de coordinació docent