CONSELL ESCOLAR

Representació del Consell Escolar

Equip directiu:

 • Director: Salvador Alemany
 • Cap d’estudis: Imma Simón
 • Cap d’estudis FP: Julio Nieto
 • Secretari: Vicente Toledo

Representants del professorat:

1ª meitat (2023)

 • Elena Gómez
 • Vicen Muñoz
 • Nieves Peral
 • Marcel Venancio

2ª meitat (2021)

 • Yolanda Abril
 • Santi Calvo (s. 2021)
 • Juan Carlos Ferri

Representants de l’alumnat:

1ª meitat (2023)

 • Paula del Amo
 • Sara Navarro

2ª meitat (2021)

 • Pablo Gala
 • Faustino Mallols (s. 2023)

Representants dels Pares:

1ª meitat (2023)

 • M. Amparo Jordá
 • Patricia Marí

2ª meitat (2021)

 • Eva M. Martínez (s. 2023)
 • Josep Moral (s. 2023)

Representant de l’AMPA:

 • Isabel Silvestre (1ª meitat )(2023)

Representant del PAS:

 • Carmen Calabia (2ª meitat )(2021)

Representant de l’Ajuntament:

 • Carmen Alcíbar (Regidora d’educació, salut i esport)

Decret 93/2016: Procediment eleccions al CE

EL CONSELL ESCOLAR

El consell escolar de centre és l’òrgan col·legiat de govern a través del qual es  garanteix la participació dels diferents sectors que constitueixen la comunitat educativa.

Competències del Consell Escolar

a) Proposar directrius per a l’elaboració del projecte educatiu, del projecte de gestió, de les normes d’organització i funcionament, de la programació general anual, i de tots aquells plans i programes que determine l’Administració educativa amb criteris d’equitat.

b) Conéixer i emetre informe, abans de la seua aprovació, dels projectes, plans i normes del centre, i avaluar-los, a la finalització del curs escolar, sense perjudici de les competències que el claustre del professorat té atribuïdes respecte a la concreció del currículum i a tots els aspectes educatius.

c) Promoure i participar en l’ús social i acadèmic del valencià dins del marc establit pel projecte lingüístic, amb la concreció del programa d’educació plurilingüe i intercultural adoptat, i pel pla de normalització lingüística, en el qual es plasmen les línies d’actuació previstes per als diferents àmbits escolars: l’administratiu, el de gestió i planificació pedagògica i el social i d’interrelació amb l’entorn.

d) Vetlar perquè els entorns, processos i serveis siguen accessibles a tots els membres de la comunitat educativa, mitjançant l’eliminació de barreres d’accés i la incorporació de les condicions que faciliten la interacció, la participació, la màxima autonomia i la no-discriminació de les persones.

e) Vetlar per la incorporació i el desenvolupament dels principis inclusius en el projecte educatiu i en tots els plans i actuacions del centre.

f) Conéixer i emetre informe, abans de la seua aprovació, i avaluar, a la finalització del curs escolar, la programació general anual del centre docent, sense perjudici de les competències del claustre de professorat en relació amb la planificació i organització docent, i realitzar propostes de millora perquè siguen incloses en el pla d’actuació per a la millora.

g) Aprovar el projecte de pressupost del centre d’acord amb el que s’estableix en el seu projecte de gestió, així com supervisar-ne l’execució i aprovar el compte anual amb la liquidació d’aquest.

h) Promoure la conservació i renovació de les instal·lacions i equipament escolar, així com informar l’obtenció de recursos econòmics complementaris d’acord amb els límits recollits en la normativa vigent i els que establisca l’Administració.

i) Conéixer i valorar les candidatures a la direcció del centre i els projectes de direcció presentats.

j) Participar en la selecció de la persona que exercisca la direcció del centre en els termes que s’establisca en la normativa específica, ser informat del nomenament i cessament dels membres de l’equip directiu, així com participar en l’avaluació de l’acompliment de la funció directiva, de la manera que es determine.

k) Proposar, si escau, la revocació del nomenament de la persona titular de la direcció del centre, amb el previ acord motivat dels seus membres adoptat per majoria de dos terços del total de membres efectius, amb dret a vot, que conformen el consell escolar.

l) Proposar i aprovar mesures i iniciatives que afavorisquen la igualtat, la convivència i el respecte a la diversitat, la compensació de desigualtats, la resolució pacífica de conflictes en tots els àmbits i la igualtat entre dones i homes.

m) Conéixer i participar en la resolució dels conflictes de convivència i promoure accions de prevenció que afavorisquen un clima de convivència en el centre i una verdadera cultura de pau basada en el respecte als valors universals. Quan les mesures disciplinàries adoptades per la direcció del centre corresponguen a conductes de l’alumnat que perjudiquen greument la convivència del centre, el consell escolar, a instàncies de les famílies, podrà revisar la decisió adoptada i proposar, si escau, les mesures alternatives oportunes.

n) Proposar i aprovar mesures i iniciatives que afavorisquen el bon ús de l’equipament i les eines TIC de què dispose el centre, així com vetlar pel respecte a la protecció de dades, la propietat intel·lectual, la convivència i la utilització de programari lliure.

o) Informar sobre l’admissió de l’alumnat.

p) Informar i participar en l’establiment de les directrius per a la col·laboració, amb finalitats educatives i culturals, amb les administracions locals, amb altres centres docents, o amb entitats i organismes públics o privats.

q) Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l’evolució del rendiment escolar i els resultats de les avaluacions internes i externes en les quals participe el centre.

r) Elaborar propostes i informes, a iniciativa pròpia o a petició de l’Administració educativa, sobre el funcionament del centre i sobre altres aspectes que puguen incidir en la millora de la gestió.

s) Determinar els criteris sobre la participació del centre en activitats socioculturals, esportives i recreatives realitzades dins i fora del centre, i en aquelles altres accions a les quals el centre poguera prestar la seua col·laboració.

t) Establir criteris i actuacions per a aconseguir una relació fluida i participativa entre aquest òrgan col·legiat de govern i tots els sectors de la comunitat educativa, promoure les relacions i la col·laboració escola-família i fomentar la participació de les famílies en les eleccions a membres del consell escolar i en les diferents consultes que es realitzen per part de la direcció del centre o de l’Administració educativa.

u) Proposar i aprovar mesures i iniciatives que afavorisquen l’ús de la pàgina web de centre com a eina de difusió d’informació i publicació de la producció digital del centre.

v) Sol·licitar, als serveis de suport, a altres institucions o a experts, els informes i l’assessorament que es considere oportú, i constituir comissions amb caràcter estable o puntual per a la realització d’estudis o treballs.

w) Els centres que impartisquen cicles formatius, a més de les atribucions esmentades, tindran les següents:

1. Analitzar la inserció laboral de l’alumnat titulat en el centre i fer propostes per a millorar-la.
2. Informar els convenis de col·laboració amb institucions laborals, organitzacions empresarials, empreses i centres de treball.
3. Impulsar i fomentar les relacions amb els centres de treball vinculats amb les famílies professionals que s’impartisquen a l’institut.

x) Qualsevol altra que l’Administració educativa determine en el seu àmbit de competències.