5

Funcions del Servei de Registre i Acreditació Docent

  • Gestionar l'acreditació, l'homologació i el reconeixement de les accions de formació del professorat, i l'anotació en el Registre de Formació Permanent del Professorat.
  • La gestió i l'acreditació del professorat per a l'accés a la funció directiva dels centres docents no universitaris.
  • La gestió i el registre de la capacitació lingüística.
  • La gestió del registre de titulacions i habilitacions per a l'exercici de la funció docent, com també altres titulacions oficials.
  • El registre de les avaluacions de l'exercici de la funció directiva i docent.
  • La coordinació de l'estructura i la gestió del Registre General de Personal Docent, juntament amb el Registre de Formació Permanent del Professorat.
  • L'anàlisi, l'elaboració d'informes i la confecció d'estadístiques sobre les dades incloses en els registres de Formació del Professorat i Personal Docent.
  • La planificació, la gestió i la coordinació amb les universitats de la formació inicial del professorat, pràctiques, màster de Secundària i Formació Professional.