4

Funcions del Servei de Planificació i Gestió de la Formació Permanent del Professorat 

  • Dissenyar, organitzar, coordinar i executar els programes i les accions en matèria de formació del professorat dels nivells no Universitaris.
  • Participar en el disseny, l'organització i l'execució de la formació del personal no docent que exercisca les seues funcions en centres docents, en coordinació amb altres departaments de formació de la Generalitat (IVAP, EVES, INVASSAT, etc.).
  • La validació, el seguiment i l'avaluació de les activitats formatives que realitzen les entitats col·laboradores.
  • La direcció, ordenació i gestió superiors dels centres de formació,innovació i recursos educatius (CEFIRE) de la Comunitat Valenciana.
  • Elaborar i coordinar les publicacions de materials didàctics i de suport al professorat.
  • Gestionar convenis i les actuacions necessàries per a desenvolupar diferents programes de suport als centres educatius.
  • La coordinació de la participació dels centres de formació del professorat en programes educatius nacionals i europeus.
  • L'aplicació dels processos d'avaluació de l'exercici de la funció docent, en coordinació amb la Inspecció d'Educació.
  • L'aplicació dels processos d'avaluació de l'exercici de la funció directiva, en coordinació amb la Inspecció d'Educació.
  • Coordinar la tutorització de pràctiques per part del professorat d'Educació Infantil, Primària i Secundària conjuntament amb les universitats.