SUBDIRECCIÓ GENERAL FORMACIÓ PROFESSORAT (SGFP)

La Subdirecció General de Formació del Professorat de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport és l'organisme responsable d'organitzar, planificar, gestionar i certificar la formació del professorat a la Comunitat Valenciana. Està adscrita a la Direcció General de Personal Docent i s'estructura en dos serveis: el Servei de Planificació i Gestió de la Formació Permanent del Professorat i el Servei de Registre i Acreditació Docent.

La Formació Permanent del Professorat es planifica i organitza en tres nivells de concreció:

  • El primer nivell correspon a la Conselleria responsable en matèria d'Educació, la qual estableix les línies estratègiques de formació del professorat. Així doncs, des de l'administració es regula i es publica el Pla de Formació Permanent (PFP) que, com a novetat d'aquest últim any, cal destacar el seu caràcter biennal.
  • El segon nivell correspon als CEFIRE i als àmbits en què es concreta l'oferta formativa general mitjançant el seu Pla Anual d'Actuació (PAA).
  • El tercer nivell correspon als centres educatius, els qui desenvolupen el Programa d'Activitats Formatives (PAF), les quals han d'estar adaptades al seu context concret i al Pla d'Actuació per a la Millora (PAM). Totes aquestes actuacions estan coordinades per la persona coordinadora de formació en centres (CFC) i per la persona coordinadora d'activitats formatives (CAF).

Un element innovador i significatiu en la nostra Comunitat és l'estructura dels CEFIRE. Des de l'any 2015 aquesta estructura està conformada per una doble xarxa.

  • D'una banda, els CEFIRE territorials, que realitzen una intervenció comarcal, i que realitzen mitjançant les seues assessories una atenció individualitzada al professorat dels centres educatius de la seua zona.
  • Per una altra, els CEFIRE específics, que realitzen una intervenció en tota la comunitat autònoma mitjançant assessories específiques de temàtiques concretes.

Les assessories dels CEFIRE específics juntament amb les assessories dels CEFIRE territorials de la mateixa temàtica constitueixen el que anomenem l'estructura d'àmbit. En conseqüència, l'àmbit es conforma amb les assessories dels CEFIRE específics i amb les assessories d'aquest àmbit situades en els CEFIRE territorials. Totes les assessories d'un mateix àmbit es reuneixen periòdicament per a planificar i organitzar la formació en aqueixa temàtica concreta per a tota la Comunitat Valenciana.

Actualment, hi ha 19 CEFIRE: 12 territorials i 7 específics.

Els set específics es corresponen amb els àmbits següents: Formació Professional; Educació Infantil; Científic, Tecnològic i Matemàtic (CTEM); Humanístic i Social; Plurilingüisme; Artisticoexpressiu i Educació Inclusiva.

A més, hi ha tres àmbits gestionats directament des de la Conselleria d'Educació i que no tenen un CEFIRE específic: Àmbit de Formació de Persones Adultes (FPA); Àmbit de Coeducació i Àmbit de Tecnologies de la Informació i la Comunicació aplicades a l'educació (CDD).

Així doncs, hi ha un total de 10 àmbits:

  • Tres àmbits corresponen a etapes educatives: Formació Professional, Formació de Persones Adultes (FPA) i Educació Infantil.
  • Quatre àmbits són curriculars: Científic, Tecnològic i Matemàtic (CTEM), Humanístic i Social, Plurilingüisme i Artisticoexpressiu.
  • Quatre àmbits tenen un caràcter transversal: Educació Inclusiva, Coeducació i Tecnologies de la Informació i la Comunicació aplicades a l'educació (CDD) i Plurilingüisme.