CEFIRE: creació, estructura i funcionament

DECRET 231/1997, de 2 de setembre, del Govern Valencià, pel qual es regula la creació, l'estructura i funcionament dels Centres de
Formació, Innovació i Recursos Educatius d ella Comunitat Valenciana

ORDE 64/2012, de 26 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es desplega el Decret 231/1997, de 2 de setembre, pel qual es regula la creació, estructura i funcionament dels Centres de Formació, Innovació i Recursos Educatius de la Comunitat Valenciana.

Formació permanent del professorat i disseny, reconeixement i registre d'activitats formatives

ORDE 65/2012, de 26 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, que establix el model de formació permanent del professorat i el disseny, reconeixement i registre de les activitats formatives.

Pla Anual de Formació

RESOLUCIÓ de 28 de juny de 2022, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional, per la qual s’estableix el Pla biennal de formació permanent del professorat corresponent als cursos 2022-2023 i 2023- 2024. [2022/6172]

Projectes de Formació en Centres, Grups de Treball i Seminaris 2023/2024

RESOLUCIÓ de 13 de novembre de 2023, del conseller d’Educació, Universitats i Ocupació, per la qual es regula el Programa anual de formació permanent de centre, es convoca la sol·licitud de les modalitats formatives de projectes de formació en centres, seminaris i grups de treball, per a desenvolupar-les durant el curs 2023-2024, i s’estableix la dotació de recursos econòmics per als centres docents públics de titularitat de la Generalitat. [2023/11471]

Assessories

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 10 de febrer de 2021, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la selecció i nomenament d’assessors i assessores de formació dels centres de formació, innovació i recursos educatius (CEFIRE) de la Comunitat Valenciana. [2021/1804]

RESOLUCIÓ de 28 de juny de 2021, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional, per la qual es nomenen els assessors i les assessores de formació de centres de Formació, Innovació i Recursos Educatius (CEFIRE) de la Comunitat Valenciana.. [2021/7253]