Sol·licitud d’ingrés i accés als Ensenyaments Elementals i Professionals de Música d’aspirants amb característiques excepcionals, que no reuneixen els requisits d’edat

ASPIRANTS AMB EDATS MENORS DE L’ORDINÀRIA

Els aspirants amb edats menors o majors de les fixades amb caràcter ordinari podran sol·licitar, a la Direcció del centre, autorització per a presentar-se a aquestes proves de l’1 de febrer al 30 d’abril enviant tota la documentació a 03012505.secretaria@edu.gva.es

Els aspirants amb edats menors de les fixades amb caràcter ordinari (Les edats amb caràcter ordinari són: Ensenyaments Elementals de 8 a 12 anys i Ensenyaments Professionals de 12 a 18 anys)

El termini de sol·licitud és des de l’1 de febrer al 30 d’abril de l’any natural de realització de les proves d’accés.

Haurà de presentar en el Conservatori l’imprés de sol·licitud  per a l’alumnat amb l’edat menor de l’ordinària i l’acompanyaran de la següent documentació:

a) Escrit de motivació dels representants legals de l’alumne o alumna.

b) Un certificat dels estudis previs de Música de l’alumne o alumna que desitge realitzar la prova, signat per la direcció del centre, així com pel professorat que haja impartit la docència de Música en conservatoris, centres privats autoritzats, de Música o de Dansa, o en centres docents d’Educació Primària. En ell, se certificarà que l’alumne o alumna, malgrat no tindre l’edat ordinària d’ingrés o d’accés als ensenyaments elementals o professionals de Música, respectivament, mostra aptitud i capacitats per a poder accedir als ensenyaments elementals, o bé, en el cas d’optar per l’accés als ensenyaments professionals, que l’alumne o alumna té superats els objectius dels ensenyaments elementals. En el cas dels certificats emesos per mestres d’educació musical de centres d’educació primària, que no siguen sostinguts amb fons públics, el docent haurà d’acreditar, mitjançant la titulació corresponent, els estudis de Música que tinga superats.

c) Fotocòpia del llibre de família actualitzat.

d) Informe que acredite la condició d’excepcionalitat en Música, elaborat pel docent de música del col·legi amb el vistiplau del director

ASPIRANTS AMB EDATS MAJORS DE L’ORDINÀRIA

Els aspirants amb edats majors de les fixades amb caràcter ordinari: Dirigiran les sol·licituds a la direcció del centre, seguint el model que figura en l’annex III de l’Ordre 28/2011, de 10 de maig i ho acompanyaran de la següent documentació:

a) Escrit motivat per a poder realitzar la prova d’ingrés o d’accés als ensenyaments elementals o professionals de Música o de Dansa.

b) Certificat d’estudis previs de Música/Dansa.

c) Fotocòpia del llibre de família actualitzat.

d) Documentació addicional.

Més informació i documentació en els següents enllaç 1 i enllaç 2

ANNEXOS

Sol·licitud ingresse i accés a EEi EP edats menors

Sol·licitud ingresse i accés a EE i EP majors

Informe d’excepcionalitat Ensenyaments Elementals

Informe d’excepcionalitat Ensenyaments Professionals