Obtenció directa del Certificat dels E.Elementals

CONTINGUTS DE LA PROVA

Segons el que disposa l’articule 19 del Decret 159/2007, de 21 de setembre de la Conselleria d’Educació, i considerant el desenrotllament del Títol V de l’Orde 28/2011, de 10 de maig, modificat per l’orde 49/2015, de 14 de maig, de la Conselleria d’Educació, s’establix que els conservatoris elementals i professionals que impartisquen les Ensenyances Elementals de Música organitzaran en el primer trimestre del curs proves per a l’obtenció directa del Certificat d’Ensenyances Elementals de Música.

INSCRIPCIÓ A LA PROVA: S’ha d’enviar la presentar documentació al per correu electrònic al 03012505.secretaria@edu.gva.es entre l’1 i el 15 d’octubre.

REALITZACIÓ DE LA PROVA: segona quinzena de novembre.

ESTRUCTURA DE LA PROVA:

Les proves per a l’obtenció directa del Certificat d’Ensenyances Elementals de Música constaran de dos exercicis. El centre docent establirà l’ordre de realització de les parts i exercicis de la prova:

1. Prova d’especialitat instrumental.

1.1 Lectura a primera vista d’un fragment adequat a l’instrument. (continguts i criteris corresponents a l’accés a Primer de EEPP)

1.2 Interpretació de tres obres d’entre un llistat de sis, presentat per l’alumne o alumna, pertanyents a diferents estils. L’alumne o alumna elaborarà el llistat de sis obres triant d’entre aquelles previstes per a cada especialitat instrumental, a proposta del centre docent. Els participants entregaran al tribunal còpies de les peces que vagen a interpretar, així com els originals de les mateixes. (continguts i criteris corresponents a l’accés a Primer de EEPP)

El tribunal podrà admetre altres obres que, al seu criteri, siguen equiparables a les publicades en el llistat, i que s’adeqüen al mateix nivell o superior que les propostes per a la prova d’accés a les Ensenyances Professionals en l’especialitat corresponent.

En el cas que una obra presentada conste de diversos moviments, el tribunal podrà indicar a l’aspirant que interprete un moviment o diversos d’ells. L’alumnat que presente obres amb acompanyament estarà obligat a interpretar-les amb ell, aportant el seu propi acompanyant.

En la prova, es valorarà la interpretació de memòria de les peces presentades i la dificultat de les mateixes.

2. Prova de llenguatge musical. Constarà de dos apartats: un de caràcter teòric i un altre pràctic.

2.1 Prova teòrica. En ella es realitzaran dos exercicis:

a) Prova de capacitat auditiva. Realització d’un dictat musical a una veu amb els compassos de 2/4, 3/4 o 4/4.

b) Prova de coneixements teòrics del llenguatge musical, escrit, i amb cinc preguntes a proposta del tribunal.

2.2 Prova pràctica. També constarà de dos exercicis:

a) Prova de lectura rítmica en clau de Sol en segona línea i en clau de Fa en quarta línea.
b) Prova de lectura entonada en la tonalitat de Do Major.