INFORMACIÓ GENERAL

Accés a 1r Curs Ensenyaments Professionals

Per a iniciar els estudis a primer curs d’Ensenyaments Professionals és necessari superar una prova d’accés, mitjançant la qual es valorarà la maduresa, les destreses i els coneixements per a poder cursar els Ensenyaments Professionals. Aquesta prova es realitzarà en dues convocatòries anuals, juny i setembre. Aquesta prova està regulada pel decret 158/2007 (article 9) i les ordres 28/2011 i 49/2015 (article 11 del text refundit de les dues ordres).

Qui es pot presentar?

Qualsevol persona, tot i que la legislació estableix una edat idònia de entre 12 i 18 anys (complits en l’any natural en que l’aspirant es presente a les proves) per a cursar els Ensenyaments Professionals (Segons ordre 49/2015 al seu article 11). El concepte d’edat idònia s’estableix per afavorir la coordinació i les convalidacions futures que es pogueren donar amb els ensenyaments generals.

Si el meu fill té menys de 12 anys, es pot presentar?

Sí, però necessita una autorització del Consell Escolar del CPM d’Altea per a poder presentar-se a la prova. Aquesta autorització serà dirigida remetent aquest model a la secretaria del centre (03012505.secretaria@edu.gva.es), dins un termini que s’obri cada any de l’1 de febrer al 30 d’abril.

Si el meu fill té més de 18 anys, es pot presentar?

Sí, però necessita una autorització del Consell Escolar del CPM d’Altea per a poder presentar-se a la prova. Aquesta autorització serà dirigida remetent aquest model a la secretaria del centre (03012505.secretaria@edu.gva.es) , dins un termini que s’obri cada any de l’1 de febrer al 30 d’abril.
En tot cas, els alumnes majors de l’edat idònia concorreran en llistats separats als alumnes amb edat idònia, i quedaran sempre per baix en l’orde d’adjudicació de places vacants.

Procediment d’inscripció a les proves

El calendari d’inscripció canvia cada any i ve determinat per la Conselleria d’Educació.

Documentació necessària per a realitzar la inscripció

  • DNI o document acreditatiu de l’edat.
  • Resguard de la inscripció telemàtica.
  • Resguard del pagament de la taxa d’inscripció.
  • Document acreditatiu de bonificació de taxes, si s’escau (familia nombrosa, monoparental, etc.)

En què consisteix la prova?

Es tracta d’una prova pràctica dividida en 3 exercicis: Llenguatge musical, primera vista instrumental i interpretació. La prova es realitza de manera individual a cada alumne amb un tribunal composat per tres professors del centre que fan d’examinadors. La prova consta dels següents exercicis, els quals són eliminatoris.

  • Lectura a primera vista: El tribunal proposarà una peça per a ser interpretada al moment, d’acord als criteris d’avaluació i continguts terminals de 4t d’ensenyaments elementals. L’aspirant disposa d’un temps breu per a preparar la lectura, després del qual haurà d’interpretar-la de la manera més precisa possible.
  • Llenguatge Musical: L’aspirant ha de demostrar els seus coneixements conforme als continguts terminals de Llenguatge Musical de 4t curs dels Ensenyaments Elementals.
  • Interpretació: L’aspirant ha de presentar tres peces o estudis preparats prèviament, d’un nivell de dificultat corresponent als continguts terminals de 4t d’ensenyaments elementals. D’entre aquestes tres obres, el tribunal en triarà una per a ser interpretada. L’aspirant ha de tocar sense cap tipus d’acompanyament instrumental.

Com es qualifica la prova?

Cadascuna de les parts es qualifica de l’1 al 10, redondejada amb un decimal si fora necessari. Es obligatori obtindre un 5 o més a cadascuna de les proves per poder aprovar l’accés. La nota final de la prova resultarà de la mitjana aritmètica dels tres exercicis.

Accés a la resta de cursos Ensenyaments Professionals

Per a 2n curs: La estructura es la mateixa que per a primerç

Lectura a primera vista d’un fragment adequat a l’instrument

Prova de capacitat auditiva i de coneixements teoricopràctics del llenguatge musical

Prova d’Instrument

Per a 3er curs:

 Lectura a primera vista d’un fragment adequat a l’instrument

Prova de capacitat auditiva i de coneixements teoricopràctics del llenguatge musical

b1) Llenguatge musical

b2) Piano complementari

Prova d’Instrument

Per a 4t i 5é curs:

Lectura a primera vista d’un fragment adequat a l’instrument

Prova de capacitat auditiva i de coneixements teoricopràctics del llenguatge musical

b1) Harmonia

b2) Piano complementari

Prova d’Instrument

Per a 6é curs:

Lectura a primera vista d’un fragment adequat a l’instrument

Prova de capacitat auditiva i de coneixements teoricopràctics del llenguatge musical

b1) Anàlisi

b2) Història de la Música

b3) Acompanyament (per a Piano i Guitarra)

Prova d’Instrument