Desenvolupament socioemocional de l'alumnat amb altes capacitats intel·lectuals

Tots els estudiants presenten algun tipus de necessitat al llarg del seu itinerari educatiu. Els estudiants amb altes capacitats intel·lectuals no estan exempts d'aquestes necessitats, en el seu cas específiques i derivades en gran part de la disincronía. Aquestes necessitats requereixen d'una resposta educativa que està regulada en el nostre marc normatiu.

Des del paradigma inclusiu, l'abordatge en la resposta a les altes capacitats és integral (àmbit cognitiu, adaptatiu, aptitudinal i creatiu) i integrat (contempla a tots els agents educatius). La resposta educativa a les altes capacitats sempre passa per l'enriquiment curricular, que no es tracta d'una resposta merament acadèmica i/o quantitativa. Perquè l'enriquiment funciones, resulta imprescindible que tant l'alumne com el seu grup de referència estiguen acompanyats en aspectes emocionals, motivacionals i relacionals.

D'acord amb aquest paradigma, el Programa Connectats promou en els centres el desenvolupament del talent de tot l'alumnat tenint en compte els seus interessos i fortaleses generant expectatives positives tant dels docents com dels estudiants. Aquestes mesures estan basades en l'evidència científica amb una gran grandària d'efecte (Hattie, 2018) i contribueixen al desenvolupament harmònic i emocional de l'alumnat.

Programa de Bienestar Emocional en el ámbito educativo

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el bienestar emocional «es un estado de ánimo en el cual la persona se da cuenta de sus propias aptitudes, puede afrontar las presiones normales de la vida, trabajar productivamente y contribuir a la comunidad».

Llegir més

Programa de Benestar emocional en l'àmbit educatiu

Resolución del secretario autonómico de Educación y Formación Profesional por la cual se determinan las actuaciones a realizar para para el desarrollo del programa de Cooperación Territorial de Bienestar Emocional en el ámbito educativo ejercicio 2023

Llegir més

Concreció i relació dels objectius del Programa de Benestar Emocional, dins del Programa Connectats

1. Potenciar entre el professorat, equips directius, equips d'orientació i inspecció educativa la formació específica en alfabetització i indicadors tant en benestar emocional com en salut mental, de tal manera que contribuïsca a la detecció precoç de casos i a crear un ambient escolar positiu i segur.

 • Detecció – Àmbit adaptatiu – Identificació de disincronías
 • La detecció s'inicia des d'infantil i permet una atenció precoç.
 • En la nominació entre iguals / sociograma
 • Sessions de sensibilització i formació en les quals s'analitza el benestar socioemocional de l'alumnat amb ACI perquè se'ls fa partícips d'aquesta detecció.
 • En els racons del talent s'inclouen activitats de gestió i benestar emocional.
 • El canvi de mirada cap a les capacitats de l'alumnat genera expectatives més positives dels docents que tenen una grandària d'efecte positiu (EBE).
 • Es potencia l'eficàcia col·lectiva del professorat (EBE) en la resposta coherent a les necessitats de l'alumnat amb ACI.

2. Impulsar la formació que contribueix a una intervenció basada en el bon tracte a la infància i l'adolescència, i el respecte dels drets fonamentals de xiquetes, xiquets i adolescents.

 • Jornades de sensibilització i formació que ajuden els docents a descriure i a entendre el perfil complex de les altes capacitats.
 • Sensibilitzar a l'aula l'autoconeixement del propi alumne/a i també al reconeixement del grup de referència. Aquest aspecte incideix positivament en la tolerància i el respecte a la diversitat.

3. Facilitar el coneixement del professorat, equips directius, equips d'orientació i inspecció educativa dels protocols actius de derivació de l'alumnat en situació de risc als serveis d'atenció primària de salut mental.

 • Presentar als equips educatius la normativa i els protocols de derivació per a aquests casos.

4. Promoure la divulgació de bones pràctiques que serveixen per a fer el seguiment de casos de salut mental en l'àmbit educatiu, per a pal·liar els possibles efectes provocats en el benestar emocional, en el desenvolupament acadèmic, personal i social de l'alumnat i per a combatre l'estigma.

 • Presentació i discussió de bones pràctiques de casos reals de doble excepcionalitat i de comorbilidades amb salut mental.
 • Estem treballant en el desenvolupament i publicació d'una guia que inclou aquests aspectes.

5. Difondre actuacions per a sensibilitzar i prevenir sobre l'abús de les TIC en la infància i adolescència i les conductes additives amb i sense substàncies.

 • La hipersensibilitat i sobreexcitabilidad presents en les altes capacitats fan que aquest col·lectiu d'estudiants siga significativament més vulnerable davant aquestes conductes desadaptativas.
 • Des de l'acció tutorial potència el treball preventiu exercint accions diferencials cap al col·lectiu ja que els programes preventius generalitzats podrien tenir fins i tot un impacte negatiu.

6. Afavorir la intervenció comunitària en el camp de la salut mental, proporcionant les connexions entre els professionals dels centres escolars, els centres sanitaris i els col·lectius locals que donen suport a la infància i joventut.

 • Des del Programa Connectats es treballa colaborativamente amb la UEO de convivència i conducta, associacions, entitats locals, i altres agents externs.

7. Elaborar i difondre materials i instruments que contribueixen a la formació i informació de la comunitat educativa sobre benestar emocional i salut mental.

 • Des del Programa Connectats s'estan utilitzant píndoles formatives en relació al benestar socioemocional de l'alumnat amb ACI que estan publicades en la pàgina web per a facilitar la seua difusió.
 • Ús de les xarxes socials (Twitter) i el TEAMS per a difondre les bones pràctiques.

8. Augmentar els recursos humans en les seccions i departaments de suport i orientació escolar, tenint en compte les particularitats i diferències pròpies en les estructures de cada administració educativa autonòmica, orientades a la intervenció en el camp de la promoció del benestar emocional i de la salut mental de la població escolar.

 • Les tres figures PCT en el programa i la col·laboració inter-àmbits han augmentat els recursos humans destinats al desenvolupament d'aquestes actuacions.

Evidències en els centres pilot Connectats

Club de los historiadores

(4 alumnes Identificats ACI en primer i un més sense identificar, però amb necessitats d'enriquiment). Nico, Sara, Zoe, Bruno i Pau.

Quines expectatives teniu del club dels historiadors? Què us agradaria aprendre? Quines coses us agradaria fer?

A Zoe el que més li agrada és poder triar els temes que els agraden i connectar-los. Investigar sobre el que han triat. Això els proporciona molta motivació. Afig que l'ambient importa. En el club hi ha un bon ambient, de respecte, d'escolta, de treball. A l'aula ordinària no és així.

A més, en el club es treballaran bons projectes. A l'aula ordinària no és igual.

A Pau l'apassiona la Història i troba a faltar més hores d'aquesta assignatura en el currículum. Per exemple, de Mitologia, que és la seua passió, en classe no té oportunitat d'aprendre res. També li motiva el poder triar els temes.

Sara coincideix amb Zoe en el tema del bon ambient del club i dels bons projectes que s'han proposat. Apunta que en classe hi ha molt de soroll i és molest. Hi ha molts companys i companyes que no els interessa treballar. I coincideix amb Pau que hi ha poques classes d'Història. Assenyala que a l'aula ordinària s'avança sempre molt ràpid amb el temari perquè és molt extens i no hi ha ocasió per al debat, la investigació o el diàleg.

En general tots estan d'acord que triar el que volen treballar és el que més els motiva.