Renúncia de convocatòries

Sol·licitar la Renúncia a una Convocatòria

A fi de no esgotar el límit de les convocatòries establides per als mòduls professionals de formació en el centre educatiu, l’alumnat o els seus representants legals podran renunciar a l’avaluació i qualificació d’una o les dos convocatòries del curs acadèmic de tots o algun dels mòduls, sempre que es complisquen els requisits de la normativa vigent sobre aquest tema.

NOTA: Totes les sol·licituds han d’estar dins del termini estipulat segons la normativa vigent.

El procediment a realitzar serà el següent:

  1. Descàrregar i emplenar la instància corresponent. Podeu trobar-la a aquest enllaç: renúncia convocatòries
  2. Signar digitalment o imprimir i signar el document.
  3. Portar a secretaria del centre:
    1. Instància emplenada i signada.
    2. Documentació justificativa del motiu de la renúncia.