Protecció de dades

En compliment del que preveu el RGPD (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades), i la LOPDiGDD (Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals), els tractaments de dades personals que es duen a terme en aquest centre, es recullen en els següents registres d’activitat de tractament (RAT):

 • Activitats i cursos de formació al professorat
 • Activitats i jornades
 • Admissió i matrícula de l’alumnat
 • Alumnat
 • Alumni (antics alumnes)
 • Arxiu fotogràfic i audiovisual
 • Autoritzacions
 • Avaluació i acreditació de determinades unitats de competència professional
 • Comunicació institucional i promoció del centre
 • Contractació
 • Detecció de situacions de vulnerabilitat de l’alumnat en l’àmbit del benestar emocional
 • Enquestes d’usos lingüístics
 • Escrits de sol·licitud, esmena i al·legacions, i declaracions responsables
 • Expedients disciplinaris
 • Gestió de bretxes de seguretat
 • Gestió de drets de protecció de dades
 • Gestió econòmica i pressupostària i pagaments a tercers
 • Intervenció en gestió d’ajudes, beques i subvencions
 • Necessitats específiques de recolzament educatiu
 • Plataformes comunicació pares, mares i tutors
 • Plataformes comunicació alumnat
 • Prevenció de la violència i millora de la convivència
 • Professorat
 • Proves d’avaluació
 • Proves i acreditacions
 • Pràctiques formatives
 • Queixes, seggerimetns i agraïments
 • Reclamacions
 • Registre acadèmic
 • Trasllats d’expedients

Enllaç a la web de Conselleria on es poden consultar els documents.

Pot obtindre més informació en matèria de protecció de dades accedint a la web www.ceice.gva.es, àrea Eucació i Formació Professional, apartat «Protecció de dades en els centres educatius públics GVA, mitjançant el següent enllaç o URL http://www.ceice.gva.es/va/web/educacion/proteccio-de-dades-en-centres-educatius-publics-gva

A banda de la Sotssecretaria, convé recordar que també poden contactar amb la Delegació de Protecció de Dades de la Generalitat (DPD), mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a dpd@gva.es. La DPD és un òrgan de la Generalitat que exerceix les seues funcions d’informació, assessorament i supervisió amb total independència funcional. Per a més informació, consulteu l’URL https://participacio.gva.es/va/web/delegacion-de-proteccion-de-datos-gva/