Canvis en les avaluacions | Cambios en las evaluaciones

Actualment estem en procés de transició entre diferents lleis educatives. Per eixe motiu, durant el curs 2022-2023, les qualificacions o notes varien segons la legislació que les regule.

Tots els documents d’avaluació/qualificació apareixeran a l’aplicació “Web Família”. Si desitja rebre esta informació en castellà ha de sol·licitar-ho a la secretaria del centre, presentant una instància. Pot sol·licitar cita ACÍ.

Educació Infantil

L’etapa d’Infantil segueix la nova llei (LOMLOE) i el de Decret 100/2022.

Es portaran a terme dos avaluacions en cada any acadèmic:

 • A meitat curs: 10 de febrer.
 • A final de curs: 19 de juny.

El document per a reflectir l’avaluació serà un informe d’aprenentatge individualitzat.

Educació Primària

Es portaran a terme tres avaluacions en cada curs, independentment de la Llei que el regule. Com fins ara, una avaluació al final de cada trimestre.

1r, 3r i 5é de Primària segueixen la nova llei (LOMLOE i el Decret 106/2022)

 • El document trimestral consistirà en un informe d’avaluació personalitzat.
 • A final de curs, juntament amb l’informe trimestral, es portarà a terme una avaluació final, per àrees, amb la nomenclatura: insuficient (IN), suficient (SU), bé (BÉ), notable (NT) o excel·lent (EX). Sense cap anotació numèrica.

2n, 4t i 6é de Primària mantenen la legislació prèvia (LOE-LOMCE) i el Decret 108/2014)

 • El document trimestral serà el document oficial d’avaluació establit pel Reial Decret 126/2014:
  • Insuficient: 1, 2, 3 ó 4.
  • Suficient: 5.
  • Bé: 6.
  • Notable: 7 ó 8.
  • Excel·lent: 9 ó 10.
  • Pot contindre observacions anotades pel professorat.

Actualmente estamos en proceso de transición entre diferentes leyes educativas. Por ese motivo, durante el curso 2022-2023, las calificaciones o notas varían según la legislació que regule cada curso.

Todos los documentos de evaluación/calificación aparecerán en la aplicación “Web Família”. Si desea recibir dicha información en castellano debe solicitarlo en la secretaría del centro, presentando una instancia. Puede solicitar cita AQUÍ.

Educación Infantil

La etapa de Infantil sigue la nueva ley (LOMLOE) y el Decreto 100/2022.

Se llevarán a cabo dos evaluaciones en cada año académico:

 • A mitad curso: 10 de febrero.
 • A final de curso: 19 de junio.

El documento para reflejar la evaluación será un informe de aprendizaje individualizado.

Educación Primaria

Se llevarán a cabo tres evaluaciones en cada curso, independientemente de la Ley que lo regule. Como hasta ahora, una evaluación a final de cada trimestre.

1º, 3º y 5º de Primaria siguen la nueva ley (LOMLOE) y el Decreto 106/2022

El documento trimestral consistirá en un informe de evaluación personalizado.

A final de curso, junto con el informe trimestral, se llevará a cabo un evaluación final, por áreas, con la nomenclatura: insuficiente (IN), suficiente (SU), bien (BI), notable (NT) o sobresaliente (SB). Sin ninguna anotación numérica.

2º, 4º y 6º de Primaria mantienen la legislación previa (LOE-LOMCE) y el Decreto 108/2014

 • El documento trimestral será el documento oficial de evaluación establecido por el Real Decreto 126/2014:
  • Insuficiente:1,2,3 ó 4.
  • Suficiente: 5.
  • Bien: 6.
  • Notable: 7 u 8
  • Sobresaliente: 9 ó 10.
  • Puede contener observaciones anotadas por el profesorado.