Patis coeducatius 22-23 | Patios coeducativos 22-23

En l’àmbit educatiu, els centres escolars estan impregnats d’influències socials que condicionen les relacions entre l’alumnat. En este sentit l’espai juga un paper clau, doncs pot limitar o afavorir l’aprenentatge de diverses competències, habilitats i formes de relació social.

Els patis coeducatius no sols van a actuar trencant la perpetuació i reproducció de rols i estereotips de gènere, que impedeixen una igualtat real i efectiva, sinó que aconsegueixen una considerable reducció del nivell de conflictivitat i evidents millores en convivència, creativitat, empoderament, participació, benestar i sentit de pertinença de l’alumnat.

El següent document és la planificació de patis coeducatius per a l’etapa d’Educació Primària, per al curs 2022-2023.

En el ámbito educativo, los centros escolares están impregnados de influencias sociales que condicionan las relaciones entre el alumnado. En este sentido el espacio juega un papel clave, pues puede limitar o favorecer el aprendizaje de diversas competencias, habilidades y formas de relación social.

Los patios coeducativos no solo van a actuar rompiendo la perpetuación y reproducción de roles y estereotipos de género, que impiden una igualdad real y efectiva, sino que consiguen una considerable reducción del nivel de conflictividad y evidentes mejoras en convivencia, creatividad, empoderamiento, participación, bienestar y sentido de pertenencia del alumnado.

El siguiente documento es la planificación de patios coeducativos para la etapa de Educación Primaria, para el curso 2022-2023

ZONES-PATIS-COEDUCATIUS