Aneu a la barra d'eines

PUBLICACIONS

publicacionscefire

TEMARI CAPACITACIÓ

Capacitació Valencià

Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià

(Les unitats de Moodle no necessiten autenticació)

Unitat 1. Qüestions de llengua: oralitat, escriptura i sociolingüística

Unitat 2. El plurilingüisme en el sistema educatiu. El marc legal.

Unitat 3. Teories sobre l’aprenentatge de segones llengües i enfocament TILC

Unitat 4 L’avaluació en el procés d’ensenyament i aprenentatge

Unitat 5. Materials i espais per a un ensenyament TILC

Model d'unitat didàctica

Totes les unitat didàctiques

Autoformació per a les proves de Capacitació en Valencià 2020

 

Capacitació Anglès

 

Linguistic Training Course to Teach through English

(Moodle units do not require authentication)

Unit 1. Classroom language management and linguistic variation

Unit 2. Multilingualism in the educational system the legal framework

Unit 3. Theories about language acquisition and CLIL approach

Unit 4. Assessment in the teaching learning process

Unit 5. CLIL materials and resources

Designing a CLIL unit.

All the units

Self-training for Linguistic Training Course to Teach through English

 

Capacitació Francès

 

Cours de formation linguistique pour enseigner en français

(Les unités Moodle ne nécessitent pas d'authentification)

Unité 1.Questions de langue: oralité, écriture et sociolinguistique

Unité 2. Plurilinguisme dans le système éducatif. Le cadre légal

Unité 3.Théories sur l’acquisition des langues secondes et l’approche EMILE-TILC

Unité 4. L’évaluation dans le processus d’enseignement et d’apprentissage

Unité 5. Matériels et espaces pour l’enseignement EMILE

 

Modèle d'Unité Didactique

Toutes les unités

Self-training for Linguistic Training Course to Teach through English