MATERIALS ÀMBITS

El CEFIRE específic de Plurilingüisme posa a l’abast de la comunitat educativa dos tipus de materials: un està pensat per a un àmbit només lingüístic, mentre que l’altre pot ajudar en un àmbit que aglutine alguna àrea lingüística i alguna altra no lingüística.

El primer és una proposició de programació d’àmbit lingüístic en què, seguint la metodologia del tractament integrat de llengües, s’aglutinen les àrees de Valencià, llengua i literatura, Llengua i literatura castellana i primera llengua estrangera. En aquest cas es comparteix en tres parts, una per cada avaluació, que van acompanyades de documents organitzatius, d’avaluació, etc. No està pensada com a un document completament acabat, sinó com a una proposició que cada centre ha de concretar segons el seu context o bé com a un document que pot guiar qui haja de fer un àmbit que aglutine almenys dues llengües seguint el model facilitat.

Aquesta proposició segueix un enfocament comunicatiu, metodologies actives com l’aprenentatge cooperatiu i l’aprenentatge basat en projectes i en tasques, els principis de la inclusió i una avaluació rica, variada, inclusiva i que se centre en totes les habilitats lingüístiques.

Primera avaluació

Descarrega la primera avaluació

Segona avaluació

Descarrega la segona avaluació

Tercera avaluació

Descarrega la tercera avaluació

El segon material que compartim és una guia molt breu sobre com aglutinar àrees lingüístiques i no lingüístiques segons el tractament integrat de llengües i continguts per als centres que facen un àmbit que agrupe una o més àrees no lingüístiques i una o més àrees lingüístiques. La transversalitat de les llengües, presents en totes les àrees, facilita que es puga fer un àmbit amb qualsevol combinació d’àrea de llengua i de continguts en la qual hi haja una coordinació real que aprofite la comunicació real que es produeix en qualsevol situació d’ensenyament-aprenentatge.

Descarrega la guia TILC