Curs: ‘Creació i adaptació de recursos educatius digitals oberts (REDO) per al plurilingüisme’

Al llarg d’aquest curs els participants podran adquirir totes aquestes competències:

 • Conéixer què és un Recurs Educatiu Digital Obert (REDO).
 • Conéixer experiències d’aula a partir de REDO.
 • Conéixer com i on trobar REDO per al seu ús i/o modificació.
 • Conéixer els drets d’autor i els tipus de llicències existents.
 • Fonamentar les metodologies actives com a estratègies d’ensenyament-aprenentatge vinculades als Recursos Educatius Digitals Oberts.
 • Enriquir els mecanismes tradicionals d’avaluació amb propostes alternatives com l’ús de rúbriques, els diaris d’aprenentatge i el portafoli.
 • Conéixer els aspectes que hem de tenir clars de crear un recurs educatiu digital obert.
 • Conéixer les principals característiques de l’entorn de treball eXeLearning.
 • Ser capaç de crear un projecte amb l’eina utilitzant les seues funcions bàsiques.
 • Ser capaç d’editar un projecte amb eXeLearning.
 • Descobrir els criteris de qualitat per a la creació de materials educatius
 • Conéixer algunes de les possibilitats que ens ofereix eXeLearning per a fer els nostres recursos més accesibles.
 • Comprendre els beneficis de modificar recursos ja existents i compartir la nova versió.
 • Conéixer les diferents opcions d’exportació amb eXeLearning.
 • Conéixer les diferents possibilitats de publicació d’un recurs creat amb eXeLearning.