Recobrir el pla amb poliminós

Aquest recurs forma part del curs on line “Recursos matemàtics per a ESO i Batxillerat”

Els poliminós (tetraminós, pentaminós i hexaminós) tenen múltiples aplicacions didàctiques en l’àrea de la geometria. Permet l’alumnat construir i estudiar diversos elements i propietats de les figures: recobriments, perímetres, àrees, desenvolupaments de cossos geomètrics, figures isoperimètriques i equivalents…

La seqüenciació en grandàries i dificultat afavoreix els diferents ritmes d’aprenentatge de l’alumnat. Així mateix, possibiliten un ensenyament actiu i autònom potenciant l’observació, la visió espacial i la creativitat.

Recobrir el pla amb poliminós en PDF https://portal.edu.gva.es/cefireambitctm/wp-content/uploads/sites/207/2020/04/Activitats-poliminós.pdf