Pensament Computacional

Existeixen moltes definicions de pensament computacional, una de les més populars la va proposar en 2010 Jeanette Wing, actualment directora de Ciències de la informació en l'Institut Avanessians de la Universitat de Columbia, on també és professora d'informàtica.

"Computational Thinking is the thought processes involved in formulating problems and their solutions so that the solutions are represented in a form that can be effectively carried out by an information-processing agent."

"El Pensament Computacional és el procés mental utilitzat per a formular problemes i les seues solucions de manera que les solucions es plasmen de manera adequada per a ser dutes a terme per qualsevol agent que processe informació"

Avançar en el pensament computacional en educació implica potenciar habilitats en l'alumnat com l'abstracció, descomposició de problemes, estructura algorítmica, elaboració de patrons, generalitzacions, lògica, etc.

Aquestes habilitats poden treballar-se per diferents camins.

Com indica la definició, el pensament computacional és un procés mental i, per tant, és independent de la tecnologia. Un exemple clar són les activitats “desendollades” (activitats sense ús de tecnologia). Una dels seus principals avantatges és que se centren en el desenvolupament d'aquestes habilitats eliminant qualsevol distracció que puga ser causada per elements tecnològics. Destaca el projecte CS Unplugged.

Altres camins passen per emprar elements tecnològics com, per exemple, robots o programació. En aquest cas, encara que són idonis per les seues característiques, és important ressaltar que no solament per introduir-los a l'aula estem desenvolupant el pensament computacional de manera significativa.

Un exemple (avantatjós per a aquest plantejament), seria utilitzar un Beebot perquè un nen trobe la motivació que li anime a gatejar seguint-li. En aquest exemple emprem un robot com a element motivador i millorem la psicomotricitat del nen, la qual cosa és molt interessant, però no potencia les habilitats que implica el pensament computacional.

És comú emprar els robots com a element motivador i, així, treballar qualsevol tipus de contingut curricular. Però per a millorar les habilitats que engloba el pensament computacional de manera significativa és important formar al professorat en aquestes. El docent ha d'estar en disposició de dissenyar activitats amb criteris d'avaluació que li permeten avaluar l'aprenentatge, tant dels continguts curriculars treballats, com de les habilitats pròpies del pensament computacional potenciades en aquestes activitats.