Power Platform. Quines consideracions s’han de tindre en compte si s’usen arxius Excel com a base de dades de Power Apps?

Cal assegurar-se d’establir els permisos necessaris en els arxius d’Excel que serveixen de base de dades de les aplicacions, limitant l’accés a ells únicament a aquelles persones que estiguen autoritzades. 

És important evitar emmagatzemar informació sensible o confidencial en aquests arxius sempre que siga possible. 

Mai han d’emmagatzemar-se dades en clar que corresponguen amb credencials d’accés. 

Es pot utilitzar l’historial de versions per poder auditar els canvis realitzats i tindre certesa que sols modifiquen les dades aquelles persones que realment haurien de poder modificar-les.