NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE

Les Normes d’organització i funcionament del centre (NOFC) són d’obligat coneixement i compliment per a tots l’alumnat matriculat al Centre. El desconeixement d’aquestes normes no eximeix l’alumnat del seu compliment.

11.-Reglament-Regim-Intern