ORGANIGRAMA

Equip directiu

DireccióAmparo Gil Gómez
VicedireccióAndrés Mínguez Gallego
Cap d’Estudis ESO i BatxillerCarlos Gallo López
Cap d’Estudis Formació ProfessionalAlmudena Martínez Rodríguez
SecretariRaúl Carbonell Górriz

COCOPE

La COCOPE es la Comissió de coordinació Pedagògica i està compost per:

  • La directora del centre, que es la presidenta.
  • El cap d’estudis del torn més nombrós.
  • Els caps de departaments.
  • El cap de departament de les FCTs.

Consell escolar

El Consell Escolar de l’institut és l’organ de participació deIs diferents sectors de la comunitat educativa en el govern del centre. Està compost per:

  • La directora del centre, que es la presidenta.
  • El cap d’estudis del torn més nombrós
  • Un representant de l’Ajuntament.
  • Representants del professorat.
  • Representants dels pares, mares i tutors/es de l’alumnat
  • Representants de l’alumnat