Ir a la barra de herramientas

Mesures de prevenció COVID/ Medidas de prevención COVID

Dins del pla de contingència per al curs 21-22 el nostre centre ha establit diferents mesures pel que fa al accesos al centre i la distribució de l’alumnat. Les podeu consultar en els següents documents:

Dentro del plan de contingencia para el curso 21-22 nuestro centro ha establecido distintas medidas en cuanto al acceso al centro y la distribución del alumnado. Las podéis consultar en los siguientes documentos:

Accesos al centre/ Accesos al centro

Aules-grup/ Aulas-grupo

Zones de pati/ Zonas de patio

Mesures de prevenció/ Medidas de prevención

Recepció i acollida alumnat 1ESO/ Recepción y acogida alumnado 1ESO

Benvolgudes famílies:

Els informem que l’alumnat de 1ESO se incorporarà al centre el pròxim dia 8 de setembre a les 11.00 hores. L’entrada es realitzarà per la porta de vianants del carrer Curricà, en la part posterior de l’edifici, que serà la seua entrada i eixida habitual. Una vegada rebuts pels seus tutors-es al jardí posterior es dirigiran a la seua aula per a iniciar les seues dues jornades d’acolliment. A les 13.00 eixiran per la mateixa porta acompanyats del seu tutor-a.

L’endemà tindrà lloc la segona jornada de recepció amb un horari especial de 08.55 a 12.00 hores, amb activitats de cohesió grupal i adaptació al nou centre. El divendres dia 10 serà el seu primer dia d’activitat lectiva normal entre les 07.55 i les 14.05.

Els recordem que les famílies no tindran accés al recinte escolar i que l’alumnat haurà de vindre proveït de mascareta i mantenir la distància de seguretat. Seria recomanable a més que porten esmorzar i aigua.

Els donem la benvinguda al nou curs agraint la confiança depositada en el nostre centre.

Atentament,

La Direcció

__________________________________________

Estimadas familias: 

Les informamos de que el alumnado de 1ESO  se incorporará al centro el próximo día  8 de septiembre a las 11:00 horas. La entrada se realizará por la puerta peatonal de la calle Curricán, en la parte posterior del edificio, que será su entrada y salida habitual. Una vez recibidos por sus tutores-as en el jardín posterior se dirigirán a su aula para iniciar sus dos jornadas de acogida. A las 13:00 saldrán por la misma puerta acompañados de su tutor-a.

Al día siguiente tendrá lugar la segunda jornada de recepción con un horario especial de 08:55 a 12:00 horas, con actividades de cohesión grupal y adaptación al nuevo centro. El viernes día 10 será su primer día de actividad lectiva normal entre las 07:55 y las 14:05.

Les recordamos que las familias no tendrán acceso al recinto escolar y que el alumnado deberá venir provisto de mascarilla y mantener la distancia de seguridad. Sería recomendable además que traigan almuerzo y agua.

Les damos la bienvenida al nuevo curso agradeciendo la confianza depositada en nuestro centro.

Atentamente, 

La Dirección

Inici de curs 21-22

La recepció i acollida de l'alumnat es farà a partir del  8 de setembre. L'alumnat de 1r ESO tindrà dues dies de programa d'acollida amb horari especial.

Curs Dia Hora
Jornades Acollida 1r ESO 8 i 9 setembre 11'00-13'30/8'55-12'00
2n Batx 8 setembre 10'00
2n ESO 9 setembre 09'30
3r ESO + PMAR 9 setembre 10'30
4t ESO + PR4 9 setembre 11'30
1r Batx 9 setembre 12'30

L'entrada de l'alumnat del primer dia és realitzarà per la porta principal de l'avinguda Costa Blanca, excepte 1ESO que accedirà al recinte per la porta de vianants del carrer Curricà, en la part posterior de l'edifici.

S'enviarà als famílies una comunicació per Ítaca comunicant el grup al qual pertany cada alumne i el dia i hora en el qual tindran la recepció. La sessió tindrà lloc a l'aula del grup.

Horari especial 30 juliol / Horario especial día 30 de julio

Els informem que el proper divendres 30 de juliol la secretaria del centre i resta de instal·lacions tancaran les seues portes a les 12’00 hores per tasques de desinfecció. Així mateix, el centre tancarà per vacances durant el mes d’agost.

Les informamos de que el próximo viernes 30 de julio la secretaría del centro y el resto de instalaciones cerrarán sus puertas a las 12’00 horas por tareas de desinfección. Así mismo, el centro cerrará por vacaciones durante el mes de agosto.

Recuperació de matèries pendents/ Recuperación de materias pendientes

Al següent enllaç trobareu el calendari de les proves de recuperació per l’alumnat que ha promocionat amb matèries pendents de cursos anteriors. Tindran lloc entre el 20 i el 29 de setembre en horari de vesprada. Amb aquesta convocatòria interna l’alumnat té una primera oportunitat de superar la matèria a l’inici del curs següent, i és el primer pas dins del pla de recuperació. En cas de no superar-les, els departaments didàctics oferiran un programa individualitzat de recuperació a desenrotllar durant el curs. Veure ací.

En el enlace siguiente encontraréis el calendario de pruebas de recuperación para el alumnado que ha promocionado con materias pendientes de cursos anteriores. Tendrán lugar entre el 20 y el 29 de septiembre en horario de tarde. Con esta convocatoria interna el alumnado tiene una primera oportunidad de superar la materia al inicio del curso siguiente, y son el primer paso dentro del plan de recuperación. En caso de no superarlas, los departamentos didácticos ofrecerán un programa individualizado de recuperación a desarrollar durante el curso.  Ver aquí.

Reunió amb les famílies de 6é de primària / Reunión con las familias de 6º de primaria

Dins del nostre pla de transició, el proper dijous 3 de juny a les 18’00 tindrem una reunió telemàtica per informar als pares i mares de l’alumnat dels nostres centres de primària adscrits sobre la nova etapa que començaran els seus fills i filles amb nosaltres a partir del curs pròxim. Convocatòria amb enllaç ací.

Dentro de nuestro plan de transición, el próximo jueves 3 de junio a las 18’00 tendremos una reunión telemática para informar a los padres y madres del alumnado de nuestros centros adscritos sobre la nueva etapa que sus hijos e hijas comenzarán con nosotros el curso que viene. Convocatoria con enlace aquí.