COCOPE

La comissió de coordinació pedagògica està composada per els coordinadors de cada cicle, l'equip directiu, la psicopedagoga i la logopeda. Es reuneixen ordinàriament una vegada al mes, i extraordinàriament segons les necessitats.