Enviromental Education course

Classroom content in the course held (july, city of Helsinki) was analyzed such as:  

 • Critical vision of environmental teaching in the classroom 
 • Enterprise-green-washing: green-washing of companies  
 • Consumer education: fashion industry in figures and images. 
 • Interaction of the human species with nature: loss of biodiversity. Causes.  
 • Projects to do in classroom: 
  • Sustainable lunch design 
  • Carbon footprint 
  • How climate affects us 
  • Crafts with waste. Circular economy.  

Additionally, Apps such as GooseChase (to gamify classroom) and FutureMe (for student’s internal reflection) have also been used; classroom dynamics such as Phenomenon-based learning, think-pair-share and jigsaw have been part of the methodology.  

It should be noted that in the current academic year , innovated methodologies are being implemented in Etwinning projects, subjects related to sustainability and shared classroom program groups. Example

Curso: El medio ambiente en la educación

En el curso realizado en julio en la ciudad de Helsinki se han analizado contenidos para el aula tales como: 

 • Visión crítica de la enseñanza ambiental en el aula 
 • Enterprise green-washing: lavado de cara ecologista de empresas 
 • Educación al consumidor: la industria de la moda en cifras e imágenes 
 • Interacción de la especie humana con la naturaleza: la pérdida de biodiversidad. Causas. 
 • Proyectos para realizar en el aula: 
  • Diseño de almuerzos sostenibles 
  • La huella de carbono 
  • Cómo nos afecta el cambio climático 
  • Manualidades con residuos. Economía circular. 

Las Apps GooseChase (para gamificar el aula) y FutureMe (para la reflexión interna del alumnado) han sido empleadas también; dinámicas de aula como el phenomenon-based learning, think-pair-share y jigsaw han formado parte de la metodología de trabajo.  

Destacar que en el curso actual, se están implementando metodologías innovadoras en los proyectos Etwinning, en materias relacionadas con la sostenibilidad y en grupos del Programa de Aula Compartida.  Ejemplo

26th of May, 2023

This mobility will leave unforgettable memories of shared experiences, friendship and coexistence. Thanks to the families of the students of the European Civic Ambassadors Club, Puçol City Council, Renaturwat, Aguas de Valencia, Europa Direct and the teaching and non-teaching staff of IES Puçol. 

Aquesta mobilitat deixarà records inoblidables de experiències compartides, d’amistat i convivència. Gràcies a les famílies de l’alumnat del Club d’Ambaixadors Cívic Europeu, Ajuntament de Puçol, Renaturwat, Aigües de València, Europa Direct i al professorat i personal no docent de l’IES Puçol.

25th of May, 2023

Thursday was a day of work in the ICT classrooms to give shape to their ideas, show their concerns and generate solutions. But not everything was academic training activities, that same day we enjoyed a Bongos workshop and a party in the garden where we planted different crops to promote their consumption with recipes and tips that were accessed with generated QR codes, we completed nutritional pyramids, we learned about climate diet and enjoyed fruit smoothies.  And the final touch, as is traditional in Valencia, was the tasting of paella. 

El dijous, dia de treball a les aules TIC per a donar forma a les seues idees, mostrar les seues preocupacions i generar solucions. Però no tot han sigut activitats de formació acadèmica, aquest mateix dia gaudírem d’un taller de Bongos i una festa en l’Hort on vam plantar diferents cultius per a fomentar el seu consum amb receptes i consells als quals s’accedia amb codis QR, vam completar piràmides nutricionals, vam aprendre sobre dieta climatariana i gaudírem de batuts de fruites. I el fermall final i com a València és tradició, la degustació d’una paella.

24th of May

On Wednesday, we visited Valencia (chosen as European Green Capital 2024) and we saw by photographic record the reasons for its choice: green spaces, freeing the centre from traffic, sustainable mobility (bicycles, electric cars), etc. We also visited emblematic places such as Estación del Norte, Plaza Ayuntamiento, Mercado Central, Torres de Serranos, la Lonja, the Cathedral, etc. 

El Dimecres visitàrem València (triada capital verda europea 2024) i constatàrem mitjançant registre fotogràfic les raons de la seua elecció: zones verdes, alliberant el centre al trànsit, mobilitat sostenible (bicicletes, cotxes elèctrics) etc. També vam recórrer llocs emblemàtics com a Estació del Nord, plaça Ajuntament, Mercat Central, Torres de Serrans, la Llotja, la catedral etc.

23th of May, 2023

On Tuesday we went to the Marjal del Moros to see the measures taken to protect this ecosystem (SDG 15). In the afternoon we were introduced to the Life project of RenaturWat (Wastewater Treatment Plant of the Urbanization Los Monasterios de Puçol), an example of circular economy that generates resources from waste (SDG6, SDG 12). 

El Dimarts ens acostàrem a la Marjal del Moros per a comprovar les mesures adoptades per a protegir aquest ecosistema (ODS 15). A la vesprada ens van presentar el projecte Life de RenaturWat (Depuradora de la Urbanització Els Monestirs de Puçol), un exemple d’economia circular, que consisteix en generar recursos a partir de residus (ODS6, ODS 12).

22nd of May, 2023

On the first day of the mobility we had a welcome performance by our wonderful string quartet, we showed them around the centre and we participated in dances and games to get to know each other better prepared by the Physical Education students. In the afternoon, we visited the City of Arts and Sciences (SDG 7, 11 and 12) and watched the film BIG DREAM which motivated them to empathise with the needs and problems and look for a solution to improve the environment around us. 

El primer dia de la mobilitat vam comptar amb un acte de benvinguda a càrrec deel nostre meravellós quartet de corda, els vam mostrar el centre i participem en balls i jocs per a conéixer-se millor preparats per l’alumnat d’Educació Física. A la vesprada, visita a la Ciutat de les Arts i les Ciències (ODS 7, 11 i 12) i visionat de la pel·lícula BIG DREAM que els va motivar a empatitzar amb les necessitats i problemes i buscar una solució per a millorar l’entorn que ens envolta.  

21th of May, 2023

During the week of 22nd to 25th May, we received the visit of students from the Friedrich-List-Gymnasium in Asperg, Germany, partners of our project: Dream in Green: Smart solutions for our school. This mobility is part of the Erasmus Accreditation of IES Puçol (2022-2027). Our school has been distinguished in 2022 with the European Quality Label for eTwinning Projects. Dream in Green is one of these projects that has been developed in the current school year in the compulsory subject Interdisciplinary Project in the third year of ESO. The subject Interdisciplinary projects with a European dimension is a proposal of the school that allows students to acquire most of the competences included in the LOMLOE as well as to develop social and communication skills by being part of the European Student Ambassador Club of IES Puçol. Next school year our students will complete this wonderful educational experience by visiting the Asperg Institute. 

This first mobility in our school has been dedicated to environmental awareness and the Sustainable Development Goals 6, 7, 11, 12, 14 and 15 of the 2030 Agenda with inspiring visits to carry out the final task consisting of proposals to improve the sustainability of the school, by international groups of students, encouraging their creativity, promoting their ideas, being dreamers in action. 

La setmana del 22 al 25 de maig vam rebre la visita de l’alumnat del centre Friedrich-List-Gymnasium d’Asperg, Alemanya, companys del nostre projecte: Dream in Green: Smart solutions for our school. Aquesta mobilitat s’emmarca en l’Acreditació Erasmus de l’IES Puçol (2022-2027). El nostre centre ha sigut distingit en 2022 amb el Segell Europeu de Qualitat de Projectes eTwinning. Dream in Green és un d’aquests projectes que s’ha desenvolupat en el present curs escolar en la matèria d’oferta obligatòria Projecte Interdisciplinari en tercer curs de l’ESO. La matèria projectes interdisciplinaris amb dimensió europea és una proposta del centre que permet a l’alumnat adquirir la majoria dels competències recollides en la LOMLOE com desenvolupar habilitats socials i de comunicació formant part del Club d’Alumnat Ambaixador Europeu de l’IES Puçol. El pròxim curs escolar el nostre alumnat completarà aquesta meravellosa experiència formativa visitant l’institut d’Asperg. 

Aquesta primera mobilitat en el nostre centre s’ha dedicat a la conscienciació mediambiental i als Objectius de Desenvolupament Sostenible 6, 7, 11, 12, 14 i 15 de l’Agenda 2030 amb visites inspiradores per a la realització de la tasca final que consisteix en propostes per a la millora de la sostenibilitat del centre, per grups internacionals d’alumnat, fomentant la seua creativitat, impulsant les seues idees, sent somiadors en acció. 

17th of May, 2023

Everything is almost ready for the visit of the students of the project Dream in Green. Smart solutions for our school from the Friedrich-List-Gymnasium in Asperg, Germany from May 22nd to 25th. A week of environmental awareness with work activities on SDG 6, 7, 11, 12 and 15 with visits to Valencia (elected European Green Capital 2024), the City of Arts and Sciences, the Marjal Dels Moros and a wastewater treatment plant in urb. Monasterios. They will strengthen friendships and share unforgettable experiences.

Ja està quasi tot llest per a la visita de l’alumnat del projecte Dream in Green. Smart solutions for our school del centre Friedrich-List-Gymnasium d’Asperg, Alemanya del 22 al 25 de Maig. Una setmana de conscienciació mediambiental amb activitats de treball sobre els ODS 6, 7, 11, 12 i 15 amb visites a València (triada capital verda europea 2024), la ciutat de les Arts i les Ciències, la Marjal Dels Moros i una planta de tractament d’aigües residuals en urb. Monestirs. S’estrenyeran llaços d’amistat i compartiran experiències inoblidables.

7th of April, 2023

Last Sunday  three Finnish students from Järvenpään lukio returned home. They have been living with our three students and their families for three weeks. They took part in the daily life of the school and enjoyed our cultural tradition: the Fallas. Next Sunday three students from IES Puçol will travel to Järvenpään to complete this wonderful educational experience. This mobility, which is part of the Erasmus accreditation, allows the students to acquire most of the competences included in the LOMLOE: enhance competence in cultural awareness and expression, improve oral and written English, meet and immerse themselves in the daily life of a high school which is a model school for the rest of Europe (a new learning environment), develop social and communication skills as part of the Club of European Civic Ambassador Students of IES Puçol. 

Este Domingo regresaron a casa las tres estudiantes finlandesas del instituto Järvenpään lukio que durante tres semanas han convivido con nuestras tres estudiantes y sus familias, participando del día a día del centro y disfrutado de nuestra tradición cultural: las Fallas. Y el próximo Domingo nuestras tres alumnas viajarán a Järvenpään  para completar esta maravillosa experiencia de formación. Esta movilidad que se enmarca en la acreditación Erasmus permite al alumnado adquirir la mayoría de las competencias recogidas en la LOMLOE:  potenciar la competencia en conciencia y expresión cultural, mejorar la competencia oral y escrita del inglés, conocer y sumergirse en el día a día de un centro referente en Europa (un nuevo entorno de aprendizaje), desarrollar habilidades sociales y de comunicación formando parte del club de alumnado embajador cívico europeo del IES Puçol. 

30th of March, 2023

The Fairy Tales Night has been celebrated during the last day of the mobility. The event started with a concert offered by a choir formed by students of the Asperg schools and the orchestra of the Friedrich-Lyst-Gymnasium. The students of the project had the opportunity to exhibit their creations on fairy tales In the same hall: kamishibai, pop-up books, theatre of shadows, lapbooks and digital narrative. The students of the IES Puçol have come up on the stage to present their digital narrative videos in which they have animated some adaptations of traditional stories using the creative programming tool Scratch. 

Durant l’últim dia de la mobilitat s’ha celebrat la Nit dels Contes de Fades. L’esdeveniment ha començat amb un concert oferit per un cor format per alumnat dels col·legis d’Asperg i l’orquestra de l’institut Friedrich-*Lyst-*Gymnasium. A la mateixa sala l’alumnat del projecte ha tingut l’oportunitat d’exhibir les seues creacions sobre els contes de fades: kamishibai, llibres pop-up, teatre d’ombres, lapbooks i narrativa digital. Les alumnes de l’IES Puçol han pujat a l’escenari per a presentar els seus vídeos de narrativa digital en els quals havien animat unes adaptacions dels contes tradicionals utilitzant l’eina de programació creativa Scratch.