27th of February, 2023

On Monday, February 27th, 2023 there will be a training session by Pepe Veiguela Mengual on the importance of space management in schools organised by the Internationalisation Team of IES Puçol, as part of the seminar New Methodologies applied to STEAM projects with a European dimension (CEFIRE). 

Pepe Veiguela Mengual, teacher at CEIP Port de Xàbia, is the promoter of Outdoor learning classrooms in this primary school in Xàbia which has been awarded a global PIIE: Cuinnovart, by the Conselleria de Educación, Cultura y Deporte. 

The exchange of experiences, advice and training provided by the speaker will guide the teachers participating in the seminar in applying for the PIIE in the framework of Erasmus accreditation and interdisciplinary STEAM projects. Among the objectives of this accreditation is the creation of the Agora: the third teacher at IES Puçol, which will implement a space of confluence, meeting and dialogue of the educational community, mirror of European projects related to educational integration and preservation of biodiversity.

Dilluns 27 de febrer tindrà lloc una sessió formativa a càrrec de Pepe Veiguela Mengual sobre la importància de la gestió d’espais en els centres educatius organitzada per l’Equip d’Internacionalització de l’IES Puçol, formació inscrita dins del seminari Noves Metodologies aplicades a projectes STEAM amb dimensió europea (CEFIRE). 

Pepe Veiguela Mengual, docent al CEIP Port de Xàbia, és el propulsor d’Aules a l’aire lliure en aquest centre d’educació infantil i de primària de Xàbia i al qual la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha concedit un PIIE global: Cuinnovart

L’intercanvi d’experiències, assessorament i formació impartida pel ponent seran la guia per al professorat participant del seminari en la sol·licitud del PIIE en el marc de l’acreditació Erasmus i els projectes interdisciplinaris STEAM. Entre els objectius d’aquesta acreditació es troba la creació de l’Àgora: el tercer mestre a l’IES Puçol, que permetrà implementar un espai de confluència, reunió i diàleg de la comunitat educativa, espill de projectes europeus relacionats amb la integració educativa i preservació de la biodiversitat.

16th of February, 2023

Meeting with the families of the students participating in the KA220 Erasmus+ project “Management of external and internal conflicts at school” in order to inform about the programme of activities and organization of the next mobility, which will take place from 6 to 10 March at IES Puçol. Our students will host our partners from Sweden, Austria, Greece and Portugal. 17 students from 1st and 2nd Baccalaureate are participating in this project.

Reunió amb les famílies de l’alumnat que participa al projecte KA220 Erasmus+ “Gestió de conflictes externs i interns a l’escola” per informar sobre el programa d’activitats i organització de la propera mobilitat, que tindrà lloc del 6 al 10 de març a l’IES Puçol. El nostre alumnat serà l’amfitrió dels nostres socis de Suècia, Àustria, Grècia i Portugal. En aquest projecte hi participen 17 alumnes de 1r i 2n de Batxillerat.

13th of February, 2023

Today the North2South project team met online with their Swedish colleagues coordinated by Carola Viksten to vote for the logo that will represent the Etwinning project North 2 South: North2South: digitalizing for a sustanaible and inclusive Europe 5.0. Students from both countries have made individual proposals, five finalists from each country have been selected and about 100 students from both schools have participated in the voting. The winning logo was one of those selected by IES Puçol.

Hui s’ha reunit l’equip del projecte North2South amb els seus companys de Suècia coordinats per Carola Viksten via en línia per a votar el logo que representarà al projecte Etwinning Noth 2 South: North2South: digitalizing for a sustanaible and inclusive Europe 5.0. Els alumnes dels dos països han elaborat propostes individuals, s’han seleccionat cinc finalistes de cada país i han participat en la votació uns 100 alumnes dels dos centres. El logo guanyador ha sigut un dels seleccionats per IES Puçol.

13th of February, 2023

Today we have attended the constitution of the European Civic Ambassador Team of IES Puçol.

Students from all levels of ESO and 1st Baccalaureate have participated in the activities prepared for them to become familiarise themselves with the countries that make up the European Union, their capitals, their flags, their most emblematic monuments, as well as the values and objectives of the EU together with its most important symbols and events.
The pupils worked in small groups to fill in cards which they then hung on the map of Europe on a mural in the school playground.
Finally, we gave all participating students and teachers a badge with the logo of the
Ambassadors Club logo. We thank all the students for their involvement and participation in this day in which we started this Ambassadors Club.

Hui hem assistit a la constitució de l’Equip d’Ambaixador Cívic Europeu de l’IES Puçol.

Alumnat de tots els nivells de l’ESO i 1er de Batxillerat ha participat en les activitats preparades perquè es familiaritzaren amb els països que conformen la Unió Europea, les seues capitals, les seues banderes, els seus monuments més emblemàtics, així com els valors i objectius de la UE juntament amb els seus símbols i esdeveniments més importants. L’alumnat ha treballat en xicotets grups en els quals han emplenat unes targetes que després han penjat en el mapa d’Europa realitzat en un mural del pati de l’institut.
Finalment, hem entregat a tot l’alumnat i professorat participant una xapa amb el logo del Club d’ambaixadors. Agraïm a tot l’alumnat la seua implicació i participació en aquest dia en què comencem aquest club d’Ambaixadors.

9th of February, 2023

Meeting with the students of the KA220 Erasmus+ project “External and Internal Conflict Management in School” to prepare the activities for our next mobility, which will be taking place at IES Puçol from 6th until 10th March 2023, when we will be welcoming our Swedish, Austrian, Portuguese and Greek partners.

Reunió amb els alumnes del projecte KA220 Erasmus+ “Gestión de conflictes externs i interns a l’escola” per a preparar les activitats de la nostra pròxima mobilitat, que tindrà lloc en l’IES Puçol del 6 al 10 de març de 2023, quan rebrem als nostres socis suecs, austríacs, portuguesos i grecs.

6th of February, 2023

Constitution of the Civic European Ambassadors Team. Our students are united together under the European values framework.

The Internationalisation-Erasmus+ team of IES Puçol has organised the constitution of the European Civic Ambassador Team formed by students from all levels of ESO and Baccalaureate.
Next Monday 13th February 2023 there will be some dynamic activities for this group of about 100 students to get to know each other, share the experiences of students who have already participated in a mobility and get excited about the new projects that are going to be organised.
If you have not yet signed up and you are interested, you can contact the teachers of the Internationalisation-Erasmus+ team to find out how to register.

Constitució de l’equip d’ambaixadors cívics europeus. Els nostres estudiants estan units sota el marc dels valors europeus.

L’equip d’Internacionalització-Erasmus+ de l’IES Puçol ha organitzat la constitució de l’Equip d’Ambaixadors Cívics Europeus format per alumnes de tots els nivells d’ESO i Batxillerat. Dilluns que ve 13 de febrer de 2023 hi haurà unes activitats de dinamització perquè aquest grup d’uns 100 alumnes es coneguen, compartisquen les experiències d’alumnes que ja han participat en alguna mobilitat i s’il·lusionen amb els nous projectes que es van a organizar. Si encara no t’has apuntat i estàs interessat, pots posar-te en contacte amb els professors de l’equip d’Internacionalització-Erasmus+ perquè t’informen de com inscriure’t.

1st of February, 2023

We have obtained the eTwinning seal of quality. Students and teachers have been awarded with this recognition due to their participation and their achievements on these projects.

Hem obtingut el segell de qualitat eTwinning. Alumnes i professors han obtingut aquest reconeixement per la seua participació i els seus assoliments en aquests projectes.