30th of March, 2023

The Fairy Tales Night has been celebrated during the last day of the mobility. The event started with a concert offered by a choir formed by students of the Asperg schools and the orchestra of the Friedrich-Lyst-Gymnasium. The students of the project had the opportunity to exhibit their creations on fairy tales In the same hall: kamishibai, pop-up books, theatre of shadows, lapbooks and digital narrative. The students of the IES Puçol have come up on the stage to present their digital narrative videos in which they have animated some adaptations of traditional stories using the creative programming tool Scratch. 

Durant l’últim dia de la mobilitat s’ha celebrat la Nit dels Contes de Fades. L’esdeveniment ha començat amb un concert oferit per un cor format per alumnat dels col·legis d’Asperg i l’orquestra de l’institut Friedrich-*Lyst-*Gymnasium. A la mateixa sala l’alumnat del projecte ha tingut l’oportunitat d’exhibir les seues creacions sobre els contes de fades: kamishibai, llibres pop-up, teatre d’ombres, lapbooks i narrativa digital. Les alumnes de l’IES Puçol han pujat a l’escenari per a presentar els seus vídeos de narrativa digital en els quals havien animat unes adaptacions dels contes tradicionals utilitzant l’eina de programació creativa Scratch. 

29th of March, 2023

Students and teachers of the Erasmus group have travelled to Strasbourg, where they have enjoyed a guided visit to the European Parliament and have watched some videos of a MEP from Asperg and another one from Lugo explaining its functions and the meaning of European citizenship. Afterwards, they got to know the city of Strasbourg by strolling and participating in a ginkana. 

Alumnat i professorat del grup Erasmus ha viatjat a Estrasburg, on han gaudit d’una visita guiada pel Parlament Europeu i han visualitzat uns vídeos d’un eurodiputat d’Asperg i un altre de Lugo explicant les seues funcions i el significat de la ciutadania europea. A continuació, han conegut la ciutat d’Estrasburg fent una passejada i participant en una ginkana. 

28th of March, 2023

From 26th to 31st March, five students from the second year of  ESO belonging to the European Civic Ambassador Student Club, have travelled to the Friedrich-Lyst-Gymnasium in Asperg (Germany) representing IES Puçol in the European project “Fairy Tales and Legends as a Cultural Heritage” along with two teachers of Computer Science, Elena Campaña Marqués and Inmaculada Ros Cardells. After a long journey, full of anecdotes to tell, their project partners from Germany, Portugal, France and Spain have welcomed them and have begun the beautiful experience of living together. 

In terms of activities, they have participated in different workshops on fairy tales that the teachers have prepared using different methodologies. In the afternoon they visited the “Fairy Tales garden” in Ludwingburg, where they saw recreations of the most famous traditional fairy tales.

Del 26 al 31 de març, cinc alumnes de 2n ESO del Club d’Alumnat Ambaixador Cívic Europeu, han viatjat a l’institut Friedrich-Lyst-Gymnasium a Asperg (Alemanya) representant a l’IES Puçol en el projecte europeu “Fairy Tales and Legends as a Cultural Heritage” acompanyats per dues professores d’Informàtica, Elena Campaña Marqués i Inmaculada Ros Cardells. Després d’un llarg viatge, no exempt d’anècdotes que contar, els seus companys de projecte d’Alemanya, Portugal, França i Espanya els han donat la benvinguda i han començat la bonica experiència de convivència. 

A nivell d’activitats han participat en els diferents tallers sobre contes de fades que han preparat el professorat aplicant diferents metodologies. A la vesprada han visitat el jardí “Fairy Tales garden” a Ludwingburg, on han vist recreacions dels contes tradicionals més coneguts.

10th of March, 2023

Day 5 of the LTT4 mobility in IES Puçol, within the Erasmus KA220 EICMS project. On our last day we have finished the Workshop on LGTBI+, by the LGTBI Student Club of our center and Eugeni Serrano, we have carried out the ceremony of delivery of Diplomas and ended our great Erasmus experience with a farewell party for our partners, which have also attended the families of our students, enlivened with a brass band and the tasting of delicious paellas.

Dia 5 de la movilitat LTT4 a l’IES de Puçol, dins del projecte Erasmus KA220 EICMS. En el nostre últim dia hem finalitzat el Taller sobre LGTBI+, a càrrec del Club d’Alumnat LGTBI del nostre centre i Eugeni Serrano, hem portat a terme la ceremònia de lliurament de Diplomes i finalitzat la nostra gran experiència Erasmus amb una festa d’acomiadament dels nostres socis, a la qual han assistit també les famílies del nostre alumnat, amenitzada amb una xaranga i la degustació d’unes exquisides paelles.   

9th of March, 2023

Day 4 of the LTT4 mobility in IES Puçol, within the Erasmus KA220 EICMS project, dedicated to a guided tour of Valencia by two of our teachers from the Department of Geography and History, Emili Belloch and Ada Delgado. The tour has included emblematic places such as the North Station, the Town Hall Square, the Plaza de la Reina, the Cathedral, the Lonja building and the Central Market. We finished enjoying the mascletà.

Dia 4 de la movilitat LTT4 a l’IES de Puçol, dins del projecte Erasmus KA220 EICMS, dedicat a una visita guiada per València a càrrec dos dels nostres professors del Departament de Geografia i Història, Emili Belloch i Ada Delgado. El recorregut ha inclós llocs tan emblemàtics com l’Estació del Nord, la Plaça de l’Ajuntament, la Plaça de la Reina, la Catedral, l’edifici de la Llotja i el Mercat Central. Hem acabat gaudint de la mascletà.

8th of March, 2023

Third day of mobility of the Erasmus+ KA220 EICMS project: Workshop on equality and coeducation by the teachers Noelia Alguacil and Elena McElroy, where they explained the projects developed in the ECIM (Coexistence, Equality and Mediation Team of IES Puçol). Afterwards, the Erasmus students played “Coeducaparty 2.0”, a game created by the ECIM, putting their knowledge into practice, and they designed posters commemorating 8M. At 12:00h students and teachers attended the presentation of the Women’s Day poster awards at the Puçol Town Hall.

3r dia de mobilitat del projecte Erasmus+ KA220 EICMS: Taller sobre igualtat i coeducació a càrrec de les professores Noelia Alguacil i Elena McElroy, on han explicat els projectes que es desenvolupen a l’ECIM (Equip de Convivència, Igualtat i Mediació de l’IES Puçol). Després, l’alumnat Erasmus ha jugat al “Coeducaparty 2.0”, un joc creat per l’ECIM, posant en pràctica els seus coneixements, i ha dissenyat cartells commemorant el 8M.  A les 12’00h l’alumnat i professorat ha assistit a l’entrega dels premis del concurs de cartells del Dia de la Dona a l’ajuntament de Puçol.

6th of March, 2023

We started our LTT4 mobility in IES Puçol, within the Erasmus KA220 project “External and Internal Conflict Management in School”. We are visited this week by 17 students and 9 teachers from Greece, Sweden, Portugal and Austria. Our host students and the Internationalization Team, with Flor Borja and Elena McElroy as coordinators, have prepared a large number of activities and workshops for them. Today they have made presentations of their countries, cities and institute, received a lecture on Cybersecurity by Elena Campaña and have played games and dances in the gym of the institute and on the beach.

Iniciem la nostra movilitat LTT4 a l’ES de Puçol, dins del projecte Erasmus KA220 “External and Internal Conflict Management in School”. Ens visiten aquesta setmana 17 alumnes i 9 professors i professores gregs, suecs, portuguesos i austriacs. El nostre alumnat amfitrió i l’Equip d’Internalització, amb Flor Borja i Elena McElroy com a coordinadores, els han preparat un gran número d’activitats i tallers diversos. Hui han fet presentacions dels seus països, ciutats i instituts, han rebut una conferència sobre Ciberseguretat a càrrec d’Elena Campaña i han realitzat jocs i balls al gimnàs de l’institut i en la platja.