Normes d’Organització i Funcionament

Què són les Normes d’Organització i Funcionament (NOFC)?

Un dels instruments bàsics pera la consecució d’un adequat clima escolar, al seu torn és la
norma interna del Centre que regula la convivència de tots els membres de la comunitat
educativa i són d’obligat coneixement i compliment per part de tot l’alumnat matriculat.

El NOFC arreplega les normes de convivència i conducta, que seran de compliment
obligatori, i concreta els deures de l’alumnat i les mesures correctores aplicables en
cas d’incompliment prenent en consideració la seua situació i condicions personals.

RRI-ULTIMA-REVISIO-08-07-22-1