Comissió de Convivència

Tots sabem que la convivència en l’institut és bàsica per a formar als nostres alumnes com a persones respectuoses i educades, i imprescindible per a aconseguir un clima d’esforç i treball que afavorisca l’ensenyament i l’aprenentatge.

El nostre OBJECTIU és vetlar per la millora constant de la nostra convivència, coordinant tot allò que contribuïsca a aconseguir-la.

Està integrada per:

  • David Llavata (Director de l’I.E.S. Vicent Andrés Estellés)
  • Jordi Torró (Cap d’Estudis)
  • Inmaculada Salvador (Coordinadora de la Comissió d’Igualtat i Convivència i Coordinadora de Mediació)
  • Lola Medina (Orientadora)
  • Marina Mocholí (Coordinadora de l’ESO)
  • Michel Gijón (Educador)
  • Federico Escamilla (membre de la comissió de convivència del Consell Escolar i Coordinador de Batxillerat)

Estem a disposició:

  • De l’alumnat, per a ajudar en les situacions que no puguen/sàpien abordar per si mateixos. Necessitem la seua col·laboració: han d’esforçar-se a tindre un bon comportament i un bon tracte amb la resta de les persones del centre.
  • Del professorat, per a coordinar informacions obtingudes per diversos professors i així poder tindre en tot moment una idea clara del clima de convivència en el centre i actuar en conseqüència.
  • Dels pares: qualsevol comentari que ens vulguen fer arribar respecte a aquest tema serà degudament atés.


La seua col·laboració és imprescindible: el suport dels pares a les decisions d’aquesta Comissió i al professorat, redunda en la millor formació dels seus fills, ja que dona a la nostra tasca la coherència i la força necessàries per a ensenyar-los a seguir unes clares pautes de conducta, d’esforç i de superació. En el decret 39/2008 del Consell de la Generalitat Valenciana (DOCV 5738 de data 9-4-08) sobre la convivència en els centres docents no universitaris apareixen recollits els drets i deures de pares i mares o tutors dels alumnes i alumnes.