Sol·licitud historial acàdemic batxillerat

SOL·LICITUD HISTORIAL ACADÈMIC BATXILLERAT

PROCEDIMENT PAGAMENT TAXES HISTORIAL ACADÈMIC DE BATXILLERAT PER INTERNET

Accedir amb el navegador web a la pàgina:

http://www.ceice.gva.es/doc046/gen/val/tasas.asp?idf=ADMIN

TAXES EXPEDICIÓ DE L’HISTORIAL ACADÈMIC:

 • Seleccionar Òrgan gestor: INSTITUTS DE VALÈNCIA
 • Seleccionar EXPEDICIÓ HISTORIAL ACADÈMIC BATXILLERAT i clicar en “Continua”.
 • Seleccionar tipus de matrícula (Ordinària, Família Nombrosa/Monoparental General, Família Nombrosa/Monoparental Especial) i/o Bonificació per discapacitat acreditada igual o superior al 33%. En cas de seleccionar alguna de les circumstàncies anteriors, cal adjuntar documentació acreditativa en entregar la documentació a l’institut. Prémer “Continua”.
 • S’obrirà un document PDF dins del navegador (si no és així caldrà configurar el navegador correctament). Omplir amb les dades personals (DNI, Nom, Cognoms, adreça, etc) i la data. En aquesta fase hem de comprovar que les dades introduïdes són correctes.
 • Polsar en el botó “Aceptar” perquè genere la taxa. En polsar “Aceptar”, s’obrirà una nova finestra.
 • Una vegada generada, en eixa nova finestra, hi ha dues opcions:
  1. Clicar “Imprimir” perquè es generen els fulls del model 046 (entitat col·laboradora, administració i interessat), obrint-se una nova finestra per a imprimir, signar els fulls i anar a pagar al banc per finestreta o per caixer i presentar els fulls per a l’administració i per a l’interessat a la secretaria de l’institut.
  2. Clicar “Imprimir” perquè es generen els fulls del model 046 (entitat
   col·laboradora, administració i interessat), tornar a la finestra anterior i punxar “Pagar” i seleccionar mètode de pagament (càrrec en compte o pagament per targeta). En aquest cas, ja no s’ha d’anar al banc i només cal adjuntar el justificant de pagament i la taxa per a l’administració a tota la documentació a enviar a l’institut.

NOTA: El full de l’interessat es retorna grapat junt amb el certificat.

SOL·LICITUD HISTORIAL ACADÈMIC BATXILLERAT