Tècnic Superior en Desenvolupament de Projectes d’Instal·lacions Tèrmiques i de Fluids

El cicle de formació professional de Tècnic Superior en Desenvolupament de Projectes d’Instal·lacions Tèrmiques i de Fluids, és de 2000h. Es pot realitzar de manera presencial o SEMIPRESENCIAL(online)

DURACIÓ I MATÈRIES

EIXIDES PROFESSIONALS

Alta ocupabilitat com:

  • Direcció d’obra. Tècnic en planificació de muntatges d’instal·lacions calorífiques, instal·lacions de climatització i ventilació-extracció, instal·lacions frigorífiques i xarxes i sistemes de distribució de fluids.
  • Ajudant en oficina tècnica. Delineant Projectista d’instal·lacions calorífiques, instal·lacions de climatització i ventilació-extracció, instal·lacions frigorífiques i xarxes i sistemes de distribució de fluids.
  • A més, la titulació dona accés directe a la universitat sense necessitat de passar les PAU.

QUÈ S’OBTÉ?

  • Títol de grau superior en desenvolupament de projectes d’instal·lacions tèrmiques i de fluids.
  • Obtenció del certificat de manipulació d’equips amb sistemes frigorífics de qualsevol càrrega de refrigerants fluorats (Carnet professional).
  • Preparació per a carnet professional ITE (Instal·lador Tèrmic en Edificis)

PRÀCTIQUES I BORSA DE TREBALL

Pràctiques en empresa en dues modalitats:

  • Modalitat presencial: L’últim trimestre del curs de realitzen 400 hores de Formació en Centres de Treball (FCT) en empreses del sector . En moltes ocasions, amb possibilitat d’incorporació en l’empresa en finalitzar les pràctiques.
  • Formació Professional Dual: La formació es realitza en empreses del sector en col·laboració amb el centre educatiu al llarg dels dos cursos lectius.
  • Incorporació a la borsa de treball del centre en finalitzar el cicle.

Més informació: Web de conselleria