Admissió i Matricula ESO

Admissió ESO

Termini del 4 al 12 de maig

ACCÉS A l’ASSISTENT D’ADMISSIÓ ESO:

https://portal.edu.gva.es/telematricula/inicia-proces-dadmissio/

Procediment:

 • Han de presentar la sol·licitud el pare, la mare o el tutor/a legal de l’alumne o alumna per a el/la que se sol·licita plaça escolar, llevat que aquest/a siga major d’edat.
 • Per a poder realitzar la sol·licitud és necessari obtindre la «clau d’admissió», prèvia verificació de la identitat de la persona sol·licitant. La clau d’admissió està composta d’un identificador personal (DNI / NIE) i una contrasenya. Aquesta «clau d’admissió» serà vàlida per a cada sol·licitud d’admissió.
 • Per a l’obtenció de la CLAU D’ADMISSIÓ s’haurà de triar entre OBTENCIÓ DE CLAU (si no disposa d’una ja creada) o accés a través de certificat difital. Per a la primera opció,es necessitarà tindre a mà el DNI/NIE de la persona sol·licitant i un correu electrònic per a la verificació de l’usuari. Arribarà al correu electrònic facilitat un missatge amb remitent “no-reply-Itaca3@gva…”. Accedir en l’enllaç que s’indica en el missatge rebut per a activar el compte i accedir amb normalitat al tràmit amb l’identificador (DNI amb lletra) i la contrasenya que s’haurà introduït en passos anteriors.
 • És important que es conserve la «clau d’admissió» i la contrasenya per a poder fer, posteriorment, reclamacions quan s’hagen fet públiques les llistes provisionals. En la web hi haurà una finestra específica també per a aquestes gestions, així com per a consultar llistes provisionals i llistes definitives, així com possiblement la matrícula telemàtica.

Manual Secretària En línia

Model de sol·licitud i publicació de resultats

 • El model de sol·licitud per a cada ensenyament al fet que s’accedeix una vegada obtinguda la «clau d’admissió», inclou diferents apartats relacionats amb dades personals, familiars, altres relacionats amb la baremació (renda, circumstàncies al·legades…), nivell educatiu, modalitat, torn i centres sol·licitats -fins a un màxim de 10 ordenats per criteris de preferència-, així com una declaració responsable que les circumstàncies al·legades s’ajusten a la realitat… i un correu electrònic, en el qual rebrà la informació necessària per a accedir a la consulta del resultat del procediment d’admissió.
 • Les persones participants en el procés rebran la comunicació del resultat a través de l’adreça de correu electrònic que hagen indicat en la sol·licitud. També podran conéixer el resultat a través de la «Secretaria Digital», a la qual s’accedirà des de www.telematricula.es.
 • La formulació de reclamacions al resultat provisional i definitiu d’admissió de l’alumnat es realitzarà per mitjans electrònics, en els terminis establits, accedint a l’aplicació informàtica mitjançant la «clau d’admissió» assignada. Una vegada tingudes en consideració les reclamacions presentades al resultat provisional i efectuada la revisió de la baremació, les persones participants en el procés podran consultar el resultat definitiu a través de la «Secretaria Digital», des de www.telematricula.es, en la data establida per a cada nivell d’ensenyament.
 • Després de la publicació de les llistes provisionals i definitives, es podrà recaptar de les persones sol·licitants la documentació que s’estime necessària per a la justificació de les sol·licituds o circumstàncies al·legades, així com per a sol·licitar als òrgans administratius competents les actuacions que siguen necessàries per a la verificació d’aquestes. La falsedat en les dades declarades, o no bastant acreditats, donarà lloc a l’anul·lació de la sol·licitud, i l’alumne o alumna s’escolaritzarà en algun dels centres en els quals resten llocs vacants, una vegada finalitzat el procés d’admissió.
 • Només es pot presentar electrònicament una sol·licitud per alumne o alumna i ensenyament. Aquesta pot ser emplenada en més d’una ocasió durant el període en què estiga operativa l’aplicació per a formular sol·licituds d’admissió. En aquest cas es tindrà en compte l’última sol·licitud presentada electrònicament.

CALENDARI D’ADMISSIÓ A ESO:

Alumnat adscrit a centres d’ESOAdmissió a ESO
Publicació inicial de vacants3 de maig
Presentació sol·licitudsDel 4 al 12 de maig
Requisit acadèmicFins al 28 de juny
Publicació vacants / Resultat provisional10 de juliol
Reclamacions telemàtiques a la direcció o titular del centreFins al 12 de juliol
Publicació vacants / Resultat definitiu19 de juliol
Matrícula telemàticaDel 19 al 24 de juliol
Matrícula presencial
(amb cita prèvia)
29 de juny al 3 de juliolDel 20 al 25 de juliol
Matrícula vacants resultantsDel 26 al 31 de juliol

Formalització de la matrícula

 • L’alumnat admés en el procediment d’admissió ha de formalitzar la matrícula en les dates establides.
 • Atendrà les instruccions que figuraran en l’apartat «Formalització de la matrícula» de la pàgina web www.telematricula.es. i/o als requeriments que es facen des del centre educatiu.
 • D’acord amb l’article 40 del Decret 40/2016, l’omissió del tràmit de matrícula implicarà la renúncia en la plaça escolar adjudicada.

Matrícula ESO

Vídeo explicatiu sobre la matrícula telemàtica:

IMPORTANT: Una vegada publicades les llistes definitives d’admesos, l’alumnat admés en el nostre  centre haurà de formalitzar la matrícula telemàticament a través del següent enllaç:

https://itaca3.edu.gva.es/jwt/#/home

NOTA: S’ha de “pujar” la documentació que s’indica en les instruccions en format pdf o jpg fins a 2 MB.

Informació per a les famílies que venen dels centres adscrits BARTOLOMÉ COSSÍO, C.M. BENIMACLET I MERCERATOR

Els sobres de matrícula es podran RECOLLIR en Consergeria (planta baixa) a partir del dia 12 de juny de 2023. (Horari d’atenció al públic de consergeria és de 9.00 a 14.00 hores)

DATES DE LLIURAMENT EN SECRETÀRIA (primera planta) amb CITA PRÈVIA que se’ls donarà en recollir el sobre:

COL·LEGIDATA LLIURAMENT SOBRE
MERCERATORAMB CITA PRÈVIA 27 i 29 de juny 5 de juliol
PROFESSOR BARTOLOMÉ COSSÍO
BENIMACLET

La documentació que les famílies hauran de presentar obligatòriament juntament amb el sobre de matrícula (que poden anar recopilant ja) és la següent:

 • Fotocòpia del document d’identitat de l’alumne/a (si el tinguera) i del pare/mare/representant legal
 • Fotocopia família nombrosa o minusvalidesa alumne/a (si la tenen)
 • Fotocòpia del llibre de família de totes les fulles escrites (o partida de naixement)
 • Certificació acadèmica de “promoció a secundària”, ho facilitarà el col·legi de primària juntament amb el butlletí de notes de l’avaluació final, una vegada finalitzat el curs
 • En cas que el/la alumne/a patisca alguna malaltia greu o que comporte adaptació curricular, presentarà informe mèdic.
 • Si els pares/mares d’un menor estigueren separats, es proporcionarà fotocòpia de la sentència de separació i signaran el sobre tots dos progenitors.
 • Fotocòpia del SIP de l’alumne.

NOTES IMPORTANTS:

 1. RESPECTAR ELS TERMINIS DE MATRÍCULA I LA CITA ASSIGNADA.
 2. APORTAR TOTA LA DOCUMENTACIÓ EL DIA DE LA MATRÍCULA
 3. EL SOBRE SIGNAT OBLIGATÒRIAMENT PER TOTS DOS PARES
 4. SI TENEN PENSAT SOL·LICITAR PLAÇA PER Als SEUS FILLS/AS EN ALTRES INSTITUTS, ÉS RECOMANABLE INFORMAR-NOS.

Documentació per a alumnat nou o que canvia d’etapa

 • Fotocòpia i original del DNI/NIE/PASSAPORT de l’estudiant, mare, pare i/o tutor legal
 • Fotocòpia i original del llibre de família de totes les fulles escrites (menors d’edat)
 • Fotocòpia del SIP
 • Fotocòpia de la targeta de família nombrosa/monoparental/discapacitat de l’alumne/a, pares, mares, germans/as de l’alumne/a
 • Justificació del domicili SOL ALUMNE ESO I BATXILLERAT (si és diferent del que apareix en el document d’identitat: empadronament, rebut de llum, aigua, telèfon a nom del pare/mare/tutor legal)
 • Justificació del Requisit Acadèmic:
  • a. certificat acadèmic del curs 2022-2023 de l’alumnat que provinguen de centres privats o de fora de la Comunitat Valenciana.
  • b. certificat acadèmic del curs 2022-2023 de l’alumnat que es vaja a matricular en 2n de batxillerat
  • c. certificat acadèmic dels alumnes que es vagen a matricular en 1r batxillerat i que durant el curs 2022-2023 no ha finalitzat un cicle formatiu de grau mitjà o no ha estat matriculat en 4t ESO.
 • Baixa escolar del centre de procedència (només en el cas que provinguen de centres privats)
 • Sentència de separació en cas d’alumnes/as menors d’edat i que els progenitors estiguen separats
 • Web famílies a través d’aquesta plataforma podeu consultar assistències, retards, notes i qualsevol incidència dels vostres fills, comunicar-vos amb els professors, etc. Per a això és obligatori emplenar l’imprés de web famílies indicant l’email del pare i/o mare que vulguen consultar aquesta pàgina. Descarregar Imprés WebFamilia
 • El document de protecció de dades i dret d’imatge, i el document de les normes del centre haurà d’anar signat, en cas que l’alumne/a siga menor d’edat, pel pare/mare/tutors legals i pel propi alumne/a si és major d’edat. Descarregar Imprés Protecció de dades i dret d’Imatge
 • Tot l’alumnat que es matricule en 3r i 4t ESO, Batxiller o Cicles Formatius (que siguen menors de 28 anys), obligatòriament hauran d’emplenar i abonar el Segur Escolar, seguint les instruccions del document que s’adjunta. Descarregar Segur Escolar