Educació Secundària Obligatòria

Currículum  | Normativa Generalitat Valenciana

L'etapa de l'Educació Secundària Obligatòria (ESO) forma part de l'ensenyament bàsic i té caràcter obligatori i gratuït. Aquesta etapa educativa té una durada de quatre cursos acadèmics, que se segueixen ordinàriament entre els 12 i els 16 anys d'edat. Al nostre institut hi ha 3 línies de primer d'ESO.

L'ESO s'organitza en matèries diferenciades, tenint en compte tant la finalitat d'una educació comuna com la necessària atenció a la diversitat de l'alumnat. És per aquesta raó que l'IES Mestre Ramon esteve disposa de grups de diversificació educativa en 2n, 3r i 4t, així com un aula de convivència per a facilitar la integració de l'alumnat.

En aquesta etapa, es presta especial atenció a la tutoria personal de l'alumnat, així com a la seva orientació educativa, psicopedagògica i professional.

L'educació secundària obligatòria contribueix a desenvolupar en l'alumnat, entre altres, les següents capacitats:

  • Conèixer, assumir responsablement els seus deures i exercir els seus drets en el respecte als altres, practicar la tolerància, la cooperació i la solidaritat entre les persones i grups, exercitar-se en el diàleg, afermant els drets humans com a valors comuns d'una societat plural, oberta i democràtica, i preparar-se per a l'exercici de la ciutadania democràtica.
  • Adquirir, desenvolupar i consolidar hàbits de disciplina, estudi i treball individual i en equip com a condició necessària per a una realització eficaç dels processos de l'aprenentatge i com a mitjà de desenvolupament personal.
  • Fomentar actituds que afavoreixin la convivència en els àmbits escolar, familiar i social.
  • Valorar i respectar, com un principi essencial de la nostra Constitució, la igualtat de drets i oportunitats de totes les persones, amb independència del seu sexe, i rebutjar els estereotips i qualsevol discriminació.