CICLE FORMATIU GRAU SUPERIOR
DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS WEB

Horari: 14:05-19:55

Normativa: LOE

Durada: 2000 hores

QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Programador Web
Programador Multimèdia
Desenvolupador d'aplicacions en entorns Web

MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs Segon curs
mòdul hores anuals mòdul hores anuals
Llenguatges de marques i sistemes de gestió d'informació 96 Desenvolupament web en entorn client 140
Sistemes informàtics 160 Desenvolupament web en entorn servidor 160
Bases de dades 160 Desplegament d'aplicacions web 80
Programació 256 Disseny d'interfícies web 120
Entorns de desenvolupament 96 Empresa i iniciativa emprenedora 60
Formació i orientació laboral 96 Formació en Centres de Treball 400
Horari reservat per al mòdul impartit en anglés 96 Horari reservat per al mòdul impartit en anglés 40
Projecte de Desenvolupament d'Aplicacions Web 40

 

COM S'ACCEDIX

Accés directe:
(Criteris en ordre de prioritat)
Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BC, de Batxillerat LOE modalitat BCT, de Batxillerat LOGSE modalitats: BCNS o BT. De Batxillerat Experimental modalitats BCN o BTI; o haver superat les opcions A, ó B de COU.
Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Opcions C, D de COU o Preu superats.
Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir. 
Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.
Accés a través de prova:
Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d'edat o complir-los durant l'any en curs i superar la corresponent prova d'accés.

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC/A SUPERIOR EN DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS WEB

El títol de Tècnic/a Superior en Desenvolupament d'Aplicacions Web permet l'accés directe als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions d'admissió que s'establisquen.