CICLE FORMATIU GRAU MITJÀ
SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES

Horari: 14:05 a 19:55

Normativa: LOE

Duració: 2000 hores

Estades en empresa.
FP Dual des de 1r Curs

cfgmsmx1
cfgmsmx2
cfgmsmx4
cfgmsmx5

QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Tècnic instal·lador-reparador d'equips informàtics.
Tècnic de suport informàtic.
Tècnic de xarxes de dades.
Reparador de perifèrics de sistemes microinformàtics.
Comercial de microinformàtica.
Operador de teleassistència.
Operador de sistemes.

MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:
Muntatge i manteniment d'equips.
Xarxes locals.
Aplicacions ofimàtiques.
Sistemes operatius monolloc.
Intinerari personal per a l'ocupabilitat I
Anglés professional

Segon curs:
Sistemes operatius en xarxa.
Seguretat informàtica.
Serveis en xarxa.
Aplicacions web.
Intinerari personal per a l'ocupabilitat II
Digitalització en el entorn propductiu
Sostenibilitat en el entorn productiu
Optativa
Projecte Intermodular

Tant en primer curs com en segon curs, es realitzaran estades en la empresa amb un total de 500 hores.

COM S'ACCEDEIX

Accés directe:
Graduats en Educació Secundària Obligatòria.
Titulats de Formació Professional de primer grau (Tècnic auxiliar).
Titulats de Formació Professional de grau mitjà (Tècnic).
Tindre el 2n de BUP aprovat.
Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma dels ensenyaments mitjans.
Haver superat, dels ensenyaments d'Arts Aplicades i Oficis Artístics, el tercer curs del pla de 1963 o segon de comuns experimental.
Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.

Accés a través de prova:
Sense complir cap dels requisits acadèmics d'accés directe, tindre dèsset anys d'edat o complir-los durant l'any en curs, i superar la corresponent prova d'accés.

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ: TÈCNIC EN SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES.

L'alumnat que obtinga la titulació podrà accedir als estudis de Batxillerat.
O continuar altres estudis de Formació Professional.

TITULACIONS EQUIVALENTS

Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals i acadèmics les titulacions següents:
Tècnic en Explotació de Sistemes Informàtics, (LOGSE)

013
012
015
011
014