CICLE FORMATIU GRAU MITJÀ
SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES

Torn: Matí

Normativa: LOE

Duració: 2000 hores

Pràctiques en empresa.
Amb possibilitat d´FP Dual.

cfgmsmx1
cfgmsmx2
cfgmsmx3
cfgmsmx4
cfgmsmx5
cfgmsmx6

QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Tècnic instal·lador-reparador d'equips informàtics.
Tècnic de suport informàtic.
Tècnic de xarxes de dades.
Reparador de perifèrics de sistemes microinformàtics.
Comercial de microinformàtica.
Operador de teleassistència.
Operador de sistemes.

MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:
Muntatge i manteniment d'equips.
Xarxes locals.
Aplicacions ofimàtiques.
Sistemes operatius monolloc.
Formació i orientació laboral.
Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Segon curs:
Sistemes operatius en xarxa.
Seguretat informàtica.
Serveis en xarxa.
Aplicacions web.
Empresa i iniciativa emprenedora.
Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.
Formació en Centres de Treball: 380 hores.
 

COM S'ACCEDEIX

Accés directe:
Graduats en Educació Secundària Obligatòria.
Titulats de Formació Professional de primer grau (Tècnic auxiliar).
Titulats de Formació Professional de grau mitjà (Tècnic).
Tindre el 2n de BUP aprovat.
Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma dels ensenyaments mitjans.
Haver superat, dels ensenyaments d'Arts Aplicades i Oficis Artístics, el tercer curs del pla de 1963 o segon de comuns experimental.
Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.

Accés a través de prova:
Sense complir cap dels requisits acadèmics d'accés directe, tindre dèsset anys d'edat o complir-los durant l'any en curs, i superar la corresponent prova d'accés.
 

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ: TÈCNIC EN SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES.

L'alumnat que obtinga la titulació podrà accedir als estudis de Batxillerat.
O continuar altres estudis de Formació Professional.
 

TITULACIONS EQUIVALENTS

Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals i acadèmics les titulacions següents:
Tècnic en Explotació de Sistemes Informàtics, (LOGSE)

013
012
015
011
014