Calendari d’adjudicació de les places vacants de Formació Professional

ACTE D’AJUDICACIÓ DE VACANTS:

  • Tindrà lloc el dimecres 6 de setembre a les 11:00 en la biblioteca del Centre.

CICLES AMB LLISTA D’ESPERA:

  • Podrà participar l'alumnat que figura en la llista d’espera.

Informació complementària:

  1. La llista d’espera estarà formada per l’alumnat NO ADMÉS EN PRIMERA OPCIÓ d'FP de grau bàsic.
  2. En els procediments d’accés als ensenyaments en règim presencial d'FP de grau mitjà i grau superior:
  • L’alumnat sense plaça després dels llistats definitius quedarà en llista d’espera en totes les seues opcions (5 centres).
  • L’alumnat ADMÉS en qualsevol de les seues opcions, quedarà en llista d’espera en les opcions anteriors a l’assignada i podrà acudir a l’acte d’adjudicació de vacants si vol (un alumne admès en 2ª opció només estarà en llista d’espera en la 1ª i així successivament).
  1. L'alumnat que està en la llista d’espera que no acudisca a les convocatòries dels centres per a l’adjudicació de vacants, quedarà exclòs de dita llista fins a la finalització de la mateixa. En el cas que coincidisquen 2 o més convocatòries en 2 o més centres simultàniament, la persona interessada pot autoritzar una altra persona perquè la represente en l’acte d’adjudicació. Posteriorment podran accedir a les possibles convocatòries de vacants que pogueren originar-se.