Consell Escolar

El consell escolar de l’institut és l’òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el govern dels centres. El regim jurídic dels consells escolars serà l’establit en la Llei Orgànica 9/1995, de 20 de novembre, de la Participació, l’Avaluació i el Govern dels Centres Docents, en aquest reglament i en el capítol II del títol II de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Regim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procedi­ment Administratiu Comú.

Ajuntament:

 • IVARS ROJAS, MELANI

Alumnat:

 • MIGUEL NÚÑEZ ÑÚSTEZ
 • NAZAROVA, ANA MARIA
 • GARCÍA CAMARERO, CARLOS
 • MIKALYELYAN, ANI

Direcció:

 • MARTÍ ESCOBAR, JOAN BAPTISTA
 • LURBE SANZ, RICARD.
 • BAS SART, SONIA
 • PEIRÓ ARENAS, NÚRIA

FAMÍLIES:

 • LOPEZ MORERA, Mª TERESA

AMPA:

 • FERREIRÓ, SABRINA
 • GÓMEZ, Mª LUISA

PAS:

 • GAVILA CABRERA, Mª FRANCISCA

Professorat:

 • ZEILER RIBES, SANTI
 • SANCHIS VERDÚ, ANA
 • ÁLVAREZ TARRASO, ANA
 • GILABERT MUT, XAVI