Consell Escolar

Què és?

El consell escolar de l'institut és l'òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el govern dels centres.
El regim jurídic dels consells escolars serà l'establit en la Llei Orgànica 9/1995, de 20 de novembre, de la Participació, l'Avaluació
i el Govern dels Centres Docents, en aquest reglament i en el capítol II del títol II de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Regim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procedi­ment
Administratiu Comú.

Qui el compon?

 • Ajuntament:
  • IVARS ROJAS, MELANI
 • Alumnat:
  • MIGUEL NÚÑEZ ÑÚSTEZ
  • NAZAROVA, ANA MARIA
  • GARCÍA CAMARERO, CARLOS
  • MIKALYELYAN, ANI
 • Direcció:
  • MARTÍ ESCOBAR, JOAN BAPTISTA
  • LURBE SANZ, RICARD.
  • BAS SART, SONIA
  • PEIRÓ ARENAS, NÚRIA
 • FAMÍLIES:
  • LOPEZ MORERA, Mª TERESA
 • AMPA:
  • FERREIRÓ, SABRINA
  • GÓMEZ, Mª LUISA
 • PAS:
  • GAVILA CABRERA, Mª FRANCISCA
 • Professorat:
  • OLIVER PEIRÓ, ROSA
  • MORELL PIERA, NATALIA
  • ZEILER RIBES, SANTI
  • ESTARCA CATALA, TONI
  • SANCHIS VERDÚ, ANA
  • ÁLVAREZ TARRASO, ANA
  • GILABERT MUT, XAVI