La xarxa de llibres és una iniciativa proposada per Conselleria d’Educació, per tal de fomentar entre l’alumnat l’ús responsable i compartit dels llibres de text de manera que puguen passar en condicions adequades d’uns alumnes a uns altres, i puguen ser utilitzats diversos cursos.

D’aquesta manera, l’alumnat que entregue un any els llibres al Banc de Llibres, passarà automàticament a formar part d’ell i rebran llibres el curs següent.

Per tal que l´alumnat puga formar part del banc de llibres haurà de complir dos condicions:

  • Entregar un lot de llibres que haurà de contindre el lot complet dels llibres.
  • Que l’estat dels llibres permeta que es puguen reutilitzar. Si l’estat del conjunt dels llibres impedeix la seua reutilització, l’alumne no podrà ser inclòs dins del Banc /Xarxa perquè la finalitat del mateix és precisament que els llibres puguen emprar-se per a cursos successius

Donat que l’objectiu del banc és la reutilització dels llibres, considerem imprescindible que aquestos arriben en el millor estat possible a final de curs.

Així, per tal de valorar l’estat en què arriben els lots de llibres, ens fixarem en 3 factors:

  • Primer: Si els llibres estan folrats o no en el moment de l’entrega i si els folres estan ben conservats.
  • Segon: Si l’aspecte exterior dels llibres és correcte. S’ha detectat que hi ha llibres que estan completament desfets per fora, amb els puntes rosegades i negres i açò s’ha d’evitar.
  • Tercer: L’interior dels llibres. Així, revisarem si estan subratllats, amb anotacions o exercicis resolts, amb fulls en el seu interior….

A continuació l’enllaç a la pàgina web de la Generalitat on és pot sol.licitar la participació i on està tota la informació de manera detallada:

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18094