Departament de biologia i geologia

REVISTES CIENTÍFIQUES ALUMNES DE CULTURA CIENTÍFICA

Life and evolution

Ressenyes de les matèries optatives del departament de Biologia i Geologia.

Biologia 2n batxillerat

Els continguts de Biologia de 2n de Batxillerat es distribueixen en cinc grans blocs, en els quals es pretén aprofundir a partir dels coneixements previs ja adquirits en el primer curs, prenent com a eix vertebrador la cèl·lula, la seva composició química, estructura i ultraestructura, i les seves funcions.

El primer bloc se centra en l’estudi de les bases moleculars i fisicoquímiques de la vida, amb especial atenció a l’estudi dels bioelements, i els enllaços químics que permeten la formació de biomolècules inorgàniques i orgàniques, aprofundint en la seva importància biològica.

El segon bloc fixa la seva atenció sobre la cèl·lula com un sistema complex integrat, analitzant la influència del progrés tècnic en l’estudi de l’estructura cel·lular, ultraestructura i fisiologia.

El tercer se centra en l’estudi de la genètica mendeliana i la genètica molecular, i relaciona l’estudi de la genètica amb el fet evolutiu.

La quarta tracta de l’estudi de microorganismes, biotecnologia i nous desenvolupaments en el camp de l’enginyeria genètica, amb les repercussions ètiques i socials derivades d’aquesta manipulació genètica, així com les aplicacions d’aquesta i microbiologia en diversos camps com la indústria alimentària, farmacèutica, bioremediació, etc.

La cinquena se centra en la immunologia i les seves aplicacions, aprofundint en l’estudi del sistema immunitari humà, les seves disfuncions i deficiències.

Ciències de la Terra i del Medi Ambient 2n batxillerat

Les Ciències de la Terra i del Medi Ambient ofereixen una visió de conjunt sobre el funcionament de la Terra, proporcionant una perspectiva global dels profunds canvis que afecten el planeta i els éssers vius que l’habiten.

 El canvi climàtic produït per les activitats humanes genera greus impactes sobre el medi ambient, per la qual cosa promoure el desenvolupament sostenible ha de ser un objectiu comú a la formació de tots els ciutadans.

 Entre els continguts destaca la importància de la interpretació de les imatges obtingudes mitjançant l’ús de satèl·lits.

L’estudi dels moviments de l’ aire i de l’ aigua, identificant els riscos associats als fenòmens meteorològics i els mètodes de predicció i mesures de prevenció per disminuir els danys.

El problema dels impactes ambientals derivats de la contaminació de l’ aire i de l’ aigua tals com el forat de la capa d’ ozó i l’increment de l’efecte hivernacle.

Els riscos per a les persones representats pels volcans i els terratrèmols, els factors que influeixen en la seua perillositat i els danys associats, així com mètodes de predicció i mesures de prevenció.

L’ estudi de les relacions que es produeixen entre els éssers vius dels ecosistemes i els seus mecanismes d’autoregulació. A més, s’ analitzen els recursos naturals i els impactes de l’ activitat humana sobre ells, incidint en el valor de la biodiversitat i en les mesures de gestió per a la seva conservació.

Geologia 2n batxillerat

La Geologia moderna ofereix en l’ actualitat una visió de conjunt sobre el funcionament de la Terra. La teoria de la tectònica de plaques des de la segona meitat del segle XX va produir una revolució en les Ciències de la Terra, constituint el paradigma global vertebrador d’aquesta ciència, permetent relacionar canvis a petita escala amb altres a escala regional i planetària en una dinàmica global.

L’estudi de la geologia aporta una perspectiva temporal dels profunds canvis que han afectat la Terra i els éssers vius, informació sobre els riscos geològics, les seues causes i les seues importants conseqüències per a la humanitat i un coneixement dels recursos disponibles i de la sostenibilitat del planeta. S’ estudiaran la teoria de la tectònica de plaques, els minerals i roques, els processos de formació del relleu i les deformacions de les roques, la interpretació de mapes, el temps geològic i la història de la Terra.

 El desenvolupament d’ aquesta disciplina també ha de procurar l’ adquisició de les habilitats pròpies de la recerca científica i de la comprensió de la naturalesa de la ciència i de les seues relacions amb la societat, la tècnica i el medi ambient per analitzar problemes i plantejar solucions.

Cultura Científica 1r batxillerat

El protagonisme que té la ciència en la societat actual es percep dia a dia en els mitjans de comunicació amb temes com les troballes astronòmiques, que permeten a l’ésser humans ubicar-se en l’univers; el debat sempre obert entre desenvolupament econòmic i les seues conseqüències sobre el medi ambient, o els interrogants morals i ètics que susciten els avenços en el camp de la genètica.

Així mateix, el mètode científic inspira el treball en nombrosos àmbits del coneixement humà com la biotecnologia o la informàtica.

La cultura científica s’ endinsa en continguts com l’origen de la vida, els avenços en biomedicina, la revolució genètica i les noves tecnologies en comunicació i informació.

L’ assignatura és especialment propícia a l’ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, per recaptar informació sobre temes científics d’actualitat, així com per presentar i exposar els treballs que els alumnes realitzen tant de forma individual com en equip, donant peu a debats enriquidors sobre els temes tractats.

Anatomia Aplicada 1r batxillerat

L’ assignatura Anatomia Aplicada està integrada per diverses àrees de coneixement que s’ ocupen de l’estudi del cos humà. Es repassen els coneixements de biologia humana estudiats en tercer curs de l’ ESO, aprofundint en l’ estudi de la forma i el funcionament del nostre organisme.

En l’estudi de l’ Anatomia Aplicada es parteix de la seua organització tissular i de les estructures més relacionades amb el moviment, com són l’aparell locomotor, el sistema circulatori o els sistemes de control i regulació representats pel sistema nerviós i hormonal. També s’estudien els processos de digestió dels aliments i de l’absorció de nutrients en l’aparell digestiu i les estructures orgàniques implicades en cadascun d’ells.

Es tracta d’ aplicar el coneixement del cos humà a la vida quotidiana. La matèria inclou elements transversals, com són el foment dels hàbits de vida saludables, de l’activitat física i la dieta equilibrada.

Es poden plantejar treballs de recerca i activitats experimentals per tal de desenvolupar les destreses i actituds pròpies del treball científic.