INSTRUCCIONS MATRÍCULA IES LLUÍS VIVES CURS 2022-2023

En aquest document informatiu  podeu consultar els següents apartats:

-Guia de formalització de la matrícula online  per a alumnat del centre matriculat en 1r, 2n i 3r d’ESO, i 1r de batxillerat diürn i grup d’arts vespertí en el curs 2021-2022)

-Guia de formalització de la matrícula online per a alumnat del centre matriculat en 4t d’ESO en el curs 2021-2022 admés en 1r de batxillerat diürn i alumnat de 4t d’ESO que no promociona i repeteix curs.

Si desitgeu descarregar-vos aquest text informatiu en document pdf polseu “ací”.

TIPOLOGIA D’ALUMNATFORMAT DE FORMALITZACIÓ DE MATRÍCULAALUMNAT DEL CENTRE DE 1r, 2n, 3r ESO, I 1r DE BATXILLEART DIÜRN I GRUP D’ARTS VESPERTÍ.

ALUMNAT DEL CENTRE DE 4t D’ESO QUE REPETEIX CURS*.
ONLINE EN PLATAFORMA “AULES”.

ALUMNAT ADMÉS PER PROCÉS D’ADMISSIÓ (ALUMNAT NOVINGUT I ALUMNAT DEL CENTRE DE 4t d’ESO QUE ES MATRICULA EN 1r DE BATXILLERAT)
TELEMÀTICA EN PLATAFORMA  “TELEMATRÍCULA”. Instruccions formalització en pàgina web www.telematricula.es ESO: del 18 al 21 de juliol. BAT: del 22 al 27 de juliol.
ALUMNAT DEL CENTRE DE BATXILLERAT NOCTURN.
PRESENCIAL AMB SOBRE (recollida sobres en consergeria l’01/07/2022 i lliurament al centre de sobre amb formularis emplenats i documentació requerida entre el 04/07/2022 i el 05/07/2022)
ALUMNAT DE BATXILLERAT NOCTURN QUE NO HA FET SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ.PRESENCIAL AMB SOBRE (recollida de sobres en despatx de caporalia d’estudis de batxillerat nocturn)

GUIA DE FORMALITZACIÓ DE LA MATRÍCULA ONLINE (CURS 2022-2023) NOMÉS PER A ALUMNAT DEL CENTRE (matriculat en 1r, 2n i 3r d’ESO, i 1r de batxillerat diürn i grup d’arts vespertí en el curs 2021-2022).

RECORDATORI IMPORTANT!!!!!: L’alumnat del centre matriculat en el curs 2021-2022 en 1r, 2n i 3r D’ESO I 1r de batxillerat NO presenta SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ.

  1. QUI S’HA DE MATRICULAR ONLINE?

La matrícula ONLINE és exclusiva per a l’alumnat de l’IES Lluís Vives matriculat durant el curs 2021-2022 en 1r, 2n i 3r d’ESO, i 1r de batxillerat diürn i vespertí* (grup d’arts 1BAAF*) que desitge continuar estudis en el centre el curs 2022-2023.

2. QUAN I COM M’HE DE MATRICULAR ONLINE? CALENDARI I PROCEDIMENT:

Heu d’accedir a la plataforma “Aules” entrant amb l’usuari i contrasenya de l’alumne/a que es matricula.

El procés de formalització telemàtica de matriculació d’alumnat del centre matriculat en 1r, 2n i 3r d’ESO, i 1r de batxillerat durant l’actual curs 2021-2022  constarà de dues fases.

FASE 1: ELECCIÓ D’ASSIGNATURES

En una primera fase, entre el 23 i el 31 de maig, s’escolliran les assignatures del nivell educatiu posterior al que s’està matriculat  (l’alumnat de 1r d’ESO triarà les assignatures de 2n d’ESO, el de 2n d’ESO les de 3r d’ESO, el de 3r d’ESO les de 4t d’ESO i el de 1r de batxillerat les de 2n de batxillerat).

L’alumne/a, acompanyat dels seus familiars, accedirà al formulari a través de la plataforma “Aules” introduint el seu usuari i contrasenya. En el formulari haureu d’escollir les assignatures que desitgeu cursar. Hi trobareu també un apartat on podreu consultar ressenyes amb breus explicacions de les optatives ofertades.

Si voleu sol·licitar canvi de modalitat de batxillerat ho heu de comunicar personalment a Jorge Picó, cap d’estudis de batxillerat diürn o a Néstor Pérez, cap d’estudis de batxillerat vespertí i vos informaran al respecte.

Estàs matriculat en el curs 2021-2022 enEt matricules per al curs 2022-2023 enDates matrícula fase 1 (elecció assignatures)Format matrículaObservacions
1r ESO2n ESO23/05/2022 – 31/05/2022online “Aules”
Tot l’alumnat de 1r d’ESO ha d’emplenar el formulari.
2n ESO3r ESO23/05/2022 – 31/05/2022online “Aules”
Tot l’alumnat de 2n d’ESO ha d’emplenar el formulari.
3r ESO4t ESO23/05/2022 – 31/05/2022online “Aules”
Tot l’alumnat de 3r d’ESO ha d’emplenar el formulari.

1r batxillerat dürn i grup de 1BAAF d’arts vespertí
2n batxillerat diürn i vespertí23/05/2022 – 31/05/2022online “Aules”
Tot l’alumnat de 1r BAT ha d’emplenar el formulari.

FASE 2: APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ REQUERIDA – PAGAMENTS -.

En una segona fase, entre el 21 i el 28 de juny, els tutors legals de l’alumne/a que es matricula, accediran al formulari a través de la plataforma “Aules” introduint l’usuari i contrasenya de l’alumne/a. Caldrà aportar la justificació dels pagaments requerits per al nivell educatiu en què desitgen matricular l’alumne/a, ja siga ESO o batxillerat

Consulteu en aquest mateix punt la relació de documentació de pagaments requerits per a cada nivell educatiu, ja siga ESO o batxillerat. Recordeu que l’alumnat que es matricula en 1r i 2n d’ESO no ha de fer cap pagament i, per tant, aportar cap justificant.

En cas d’haver-se produït algun canvi en les dades personals de l’alumne/a o tutors legals – canvi de domicili, canvi de correu electrònic principal o sencundari, telèfon, tipus de document d’identitat,… – podreu indicar-nos la dada actualitzada en un apartat específic del formulari referit a “modificació de dades personals”.

En cas de malaltia crònica de l’alumne/a caldrà adjuntar la documentació acreditativa en la pestanya “malaltia crònica”.

Pagament quota AMPA: trobareu un enllaç a la pàgina web de l’AMPA de l’IES Lluís Vives per a formalitzar la inscripció i pagament voluntari de la quota de l’AMPA.

Estàs matriculat en el curs 2021-2022 enEt matricules per al curs 2022-2023 enDates matrícula fase 2 (Confirmació o aportació nova documentació)Format matrículaObservacions
1r ESO2n ESO21/06/2022 – 28/06/2022online “Aules”En el mateix formulari s’obrirà una pestanya per a que l’alumnat que repeteix curs seleccione les assignatures de 1r.
2n ESO3r ESO21/06/2022 – 28/06/2022online “Aules”En el mateix formulari s’obrirà una pestanya per a que l’alumnat que repeteix curs seleccione les assignatures de 2n.
3r ESO4t ESO21/06/2022 – 28/06/2022online “Aules”En el mateix formulari s’obrirà una pestanya per a que l’alumnat que repeteix curs seleccione les assignatures de 3r.

1r batxillerat dürn i grup de 1BAAF d’arts vespertí.

2n batxillerat diürn i 2BAAF vespertí
21/06/2022 – 8/07/2022online “Aules”En el mateix formulari s’obrirà una pestanya per a que l’alumnat que repeteix curs seleccione les assignatures de 1r.
DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR: ALUMNAT DEL CENTRE QUE ES MATRICULA EN ESO

-Justificant de l’ingrés de l’assegurança escolar. (Només l’alumnat de 3r i 4t d’ESO).  L’alumnat de 3r i 4t d’ESO realitzarà un ingrés per import exacte de 1,12 euros en concepte d’assegurança escolar al compte bancari del centre. L’alumnat de 1r i 2n d’ESO NO paga assegurança escolar.

S’abonaran 1,12 € en el compte bancari del centre: ES58 2100 7737 8913 0444 3398.

És obligatori indicar les següents dades:

concepte de pagament: nom, cognoms i curs en el qual es matricula l’alumne/a.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR: ALUMNAT  DEL CENTRE QUE ES MATRICULA EN  BATXILLERAT.

-Justificant de l’ingrés de l’assegurança escolar. L’alumnat de 1r i 2n de batxillerat realitzarà un ingrés per import exacte de 1,12  € en concepte d’assegurança escolar al compte bancari del centre: ES58 2100 7737 8913 0444 3398

És obligatori indicar en l’apartat de concepte de pagament: nom, cognoms i curs en el que es matricula l’alumne/a.

-Justificant del pagament bancari de les taxes de batxillerat (model 046).

Taxes batxillerat (model 046):

L’alumnat que es matricula en 1r de batxillerat ha d’abonar les taxes de targeta d’identitat i d’expedició d’historial acadèmic.

L’alumnat que es matricula en 2n de batxillerat ha d’abonar les taxes de renovació de targeta d’identitat.

1r BATXILLERTargeta d’identitat  Expedició historial acadèmic2n BATXILLERRenov. targeta d’identitat
Ordinària2,04 €3,85  €Ordinària2,04 €
*Familia Nombrosa/Monoparental General1,02 €1,93 €*Familia Nombrosa/Monoparental General1,02€
**Familia Nombrosa/Monoparental Especial0 €0€**Familia Nombrosa/Monoparental Especial0;00€
*Família nombrosa general, família monoparental general o discapacitat del 33% paguen el 50% de la taxa administrtiva.  
**Família nombrosa especial, família monoparental especial, víctimes de terrorismes i de violència masclista contra les dones: no paguen taxa.
En ambdós casos cal presentar documentació que acredite aquesta situació.
FORMES D’ACCEDIR MODEL 046: El model 046 es podrà descarregar en l’enllaç http://ceice.gva.es/doc046/gen/es/tasas.asp?idf=ADMIN
Pagament telemàtic genèric (model 046) https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=15392
S’adjuntarà justitificant del pagament  

GUIA DE FORMALITZACIÓ DE LA MATRÍCULA ONLINE (CURS 2022-2023) NOMÉS PER A ALUMNAT DEL CENTRE (matriculat en 4t d’ESO en el curs 2021-2022 admés en 1r de batxillerat del torn diürn i alumnat de 4t d’ESOque no promociona i repeteix curs.

-L’alumnat DE 4t d’ESO admés en el torn diürn de 1r de Batxillerat  (en aquest torn s’inclou el grup d’arts amb horari de vesprada “vespertí”)   haurà de formalitzar la matrícula telemàtica entre el 22 i el 27 de juliol seguint les instruccions que figuraran en l’apartat «Formalització de la matrícula» de la pàgina web de Conselleria d’Educació, Cultura i Esport: www.telematricula.es

-L’alumnat de 4t d’ESO que no promociona i repeteix curs formalitzarà la matrícula online a través de la plataforma “Aules” entre els dies 21 i 28 de juny de 2022.

Els tutors legals de l’alumne/a accediran al formulari de matrícula a través de la plataforma “Aules” introduint l’usuari i contrasenya de l’alumne/a. Caldrà aportar la justificació del pagament del’assegurança escolar i triar les assignatures.

-Justificant de l’ingrés de l’assegurança escolar. (Només l’alumnat de 3r i 4t d’ESO).  L’alumnat de 3r i 4t d’ESO realitzarà un ingrés per import exacte de 1,12 euros en concepte d’assegurança escolar al compte bancari del centre. L’alumnat de 1r i 2n d’ESO NO paga assegurança escolar.

S’abonaran 1,12 € en el compte bancari del centre: ES58 2100 7737 8913 0444 3398.

És obligatori indicar les següents dades:

concepte de pagament: nom, cognoms i curs en el qual es matricula l’alumne/a.

Altres informacions d’interés per a tot l’alumnat que es matricula en el centre:

ADAPTACIÓ CURRICULAR D’EDUACIÓ FÍSICA:

En matricular-se o en el moment de produir-se la necessitat, cal presentar una sol·licitud en la secretaria del centre.

EXEMPCIÓ DE L ‘ ASSIGNATURA DE VALENCIÀ:

La persona sol·licitant ha de presentar la sol·licitud en la secretaria del centre durant els mesos d’octubre, novembre i desembre. Si la matrícula es formalitza fora del període ordinari es disposa de 15 dies naturals per a tramitar la sol·licitud. Es podrà atorgar l’exempció durant només dos cursos consecutius (caldrà sol·licitar-la en cada curs).

Supòsit pel qual es pot sol·licitar l’exempció al nostre centre:

-Alumnat que es matricula en un centre ubicat en un municipi de l’article 35 de la Llei 4/1983 – municipis de predomini lingüístic valencià – i que acredita residència temporal en la Comunitat Valenciana.
-Alumnat nouvingut que s’escolaritza per primera vegada en un centre ubicat a la Comunitat Valenciana en 1r o 2n de Batxillerat.

*Advertim que l’exempció de valencià pot ajornar o impedir la consecució dels objectius d’una educació plurilingüe plena i l’assoliment dels objectius curriculars de totes les llengües, així com posar en desavantatge l’alumnat per a afrontar les exigències i els reptes de la nostra societat en un futur immediat.

CONVALIDACIÓ D’ASSIGNATURES: De l’1 fins al 31 d’octubre. Caldrà presentar la sol·licitud en la secretaria del centre.

CANVI DE TORN DE BATXILLERAT: Durant la primera setmana del curs escolar. Caldrà presentar la sol·licitud en el despatx de Caporalia d’Estudis.

CANVI DE MODALITAT DE BATXILLERAT: Fins al 31 d’octubre. Caldrà presentar la sol·licitud en la secretaria del centre.

BAIXA DE BATXILLERAT (renúncia convocatòria): Fins al 30 d’abril. Caldrà presentar la sol·licitud al cap d’estudis de batxillerat.